ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ1/2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ.

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα για την ΣΟΧ1/2017 του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου μας :

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ Ω1ΓΤΟΛΥΝ-4ΥΝ-1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6ΖΟΖΟΛΥΝ-2ΓΧ