ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στις οδικές υποδομές του Δήμου Οιχαλίας – Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δήμου Οιχαλίας»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στις
οδικές υποδομές του Δήμου Οιχαλίας – Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δήμου Οιχαλίας.” :

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ _signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

ΕΞΩΦΥΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΣΗΔΗΣ_signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _signed

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ