ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αποκατάσταση υδρομαστεύσεων ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ“ :

64-2018 (Ψ0ΩΥΩΞ4-1ΗΜ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ (6ΡΙΣΩΞ4-ΔΞ8)

ΤΕΥΔ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ