ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Ανόρυξη και εξοπλισμός γεωτρήσεων» :

66-2018 (6Χ7ΖΩΞ4-ΖΛΖ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με αδαμ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (Ψ251ΩΞ4-5ΔΘ)

ΤΕΥΔ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ