ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1 /2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του «Οργανισµού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών, Παιδείας και Αθλητισµού ∆ήµου Οιχαλίας» : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2018 ΩΖΡ0ΟΛΥΝ-14Ξ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18/9 έως 27/9.