ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ .”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες γα την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου:“ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ .» :

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-001

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 159.963.14 € ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-001

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΗΔΗΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (6ΘΒΘΩΞ4-70Κ) ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-001

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΙΓΡΑΦΗ-001

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-001