ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ” : ΑΟΕ 194-2018 (6ΔΣΓΩΞ4-ΕΘΩ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ψ3ΦΞΩΞ4-9ΔΔ)

ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ