ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ” :

Project_Financial_Proposal_art_220719(1)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΗΞΗ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΑΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ

περιληψη διακηρυξης ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ψ9ΘΜΩΞ4-8ΩΕ)

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΛΑΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΑΣ