Όργανα Δήμου

Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Οικονομική Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ν.Π.Δ.Δ.
Ν.Π.Ι.Δ.


ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Σύμφωνα με το άρθρο  59 νόμου 3852/2010, το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του Άρθρου 2 του παρόντος.

Στο Δήμο μας, σύμφωνα: α) με τις  διατάξεις του άρθρου 59 παρ.2,του Ν. 3852/ 2010, β) Την απογραφή  του 2011  (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) και γ) τις διατάξεις των παραγράφων 3 περ. ε’ και 3στ. του άρθρου 3 του Ν.4051/2012, ορίζονται πέντε (5) αντιδήμαρχοι εκ των οποίων τρεις  (3) έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι.

 

Με την αριθ. 100/20-3-2017 απόφαση του Δημάρχου Οιχαλίας ορίστηκαν  οι παρακάτω αντιδήμαρχοι:

 

 • Κόλλιας Αθανάσιος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και κατά τόπον τις αρμοδιότητες της Δ.Ε Δωρίου.
 • Καραμπούλας Δημήτριος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Κυκλοφοριακού και Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
 • Τσουκαλάς Ανδρέας, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Ύδρευσης – Άρδευσης-Αποχέτευσης και κατά τόπον  τις αρμοδιότητες της Δ.Ε Οιχαλίας..
 • Μακρυνιώτης Γεώργιος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Αντιδήμαρχος Ηλεκτροφωτισμού – Πρασίνου  και κατά τόπον τις αρμοδιότητες των Δ.Ε Ανδανίας και Είρας.
 • Ηλιόπουλος Ιωάννης, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Διοικητικών θεμάτων, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και κατά τόπον της Δ.Ε Μελιγαλά.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας είναι 27μελές.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:

 1. ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , Πρόεδρος
 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αντιπρόεδρος
 3. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, γραμματέας

ΜΕΛΗ:

 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 2. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 4. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 5. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 6. ΒΕΡΓΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 7. ΜΙΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 10. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 11. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 12. ΝΤΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
 13. ΒΟΥΡΒΑΧΗ – ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 14. ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 15. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
 16. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ ΕΜΙΛΥ-ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ
 17. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 18. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 19. ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 20. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 21. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 22. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 23. ΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 24. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Κόλλιας Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος: Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Τακτικά Μέλη:

 1. Μέρμηγκας Γεώργιος
 2. Ηλιόπουλος Ιωάννης
 3. Μακρυνιώτης Γεώργιος
 4. Καραμπούλας Δημήτριος
 5. Ντονάς Ηλίας

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Μιτζάς Ιωάννης
 2. Τσουκαλάς Ανδρέας
 3. Κατσιμπάρος Ανδρέας
 4. Μπινίσκος Δημήτριος
 5. Γεωργακοπούλου Παναγιώτα

Αρμοδιότητες

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
ε) συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Πρόεδρος: Σταθόπουλος Αριστείδης

Αντιπρόεδρος:

Τακτικά Μέλη:

 1. Ηλιόπουλος Ιωάννης
 2. Μακρυνιώτης Γεώργιος
 3. Καραμπούλας Δημήτριος
 4. Τασιόπουλος Ευστάθιος
 5. Παπαδόπουλος Ιωάννης
 6. Μπούζας Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Κόλλιας Αθανάσιος
 2. Μέρμηγκας Γεώργιος
 3. Κατσιμπάρος Ανδρέας
 4. Γεωργακοπούλου Παναγιώτα
 5. Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

 

Αρμοδιότητες

1.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,

ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου, [1]

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,

ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..

2.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

4.Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.


Ν.Π.Δ.Δ.

Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ KAI ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στο Δήμο Οιχαλίας συστάθηκε ένα ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ KAI ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ», μετά τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων:

 1. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. Διαβολιτσίου Δήμου Ανδανίας»,
 2. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. Δωρίου,Δήμου Δωρίου»,
 3. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δήμου Μελιγαλά»,
 4. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ»,
 5. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Δήμου Δωρίου,
 6. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑΝΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Δήμου Μελιγαλά και
 7. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΟΥ» Δήμου Δωρίου

 

ΣΚΟΠΟΙ

1. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ειδικότερα:

• Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων,

• Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών,

• Η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

• Η ίδρυση και λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

• Η διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών.

2. Αθλητισμός

Ειδικότερα:

• Η ανάπτυξη και υποστήριξη Μαζικού, Σωματειακού, Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων και γενικά κάθε μορφής άθλησης για τη διατήρηση και προβολή της αθλητικής παράδοσης της περιοχής του Δήμου Οιχαλίας.

• Η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεών, των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια και η διάδοση του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους δημότες, μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους.

• Η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής, έτσι που να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες για άθληση των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα των νέων.

• Η υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, επιπέδου και σε επίπεδο Νομού, των φορέων τοπικού χαρακτήρα, καθώς και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

• Η συνεργασία με τους αθλητικούς φορείς (σωματεία, ενώσεις κ.λπ.) για την ανάπτυξη και πρόοδο του αθλητισμού και η λειτουργία επιτροπών για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας ανάπτυξης του αθλητισμού.

• Η διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών.

3. Παιδεία Ειδικότερα:

• Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ), κ.λπ.

• Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθήκης κ.λπ.

• Εφαρμογή Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης κ.λπ.

• Η διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών.

Διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος: Διαμαντόπουλος Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος : Καλοβυρνάς Αναστάσιος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 4. ΤΡΑΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
 5. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
 6. ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 7. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
 8. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 10. ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 11. ΒΑΛΑΜΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 3. ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 4. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 5. ΓΥΠΑΤΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
 6. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 7. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
 8. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 9. ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 10. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
 11. ΦΡΕΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 12. ΝΑΚΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
 13. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Β.  Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Οιχαλίας

 

Συστάθηκε με τη συγχώνευση των παρακάτω ΝΠΔΔ :

 1. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου −Νηπιαγωγείου Μελιγαλά
 2. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Διαβολιτσίου
 3. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Διαβολιτσίου
 4. Σχολική Επιτροπή Ολοήμερου Δημοτικού −Νηπιαγωγείου Δωρίου
 5. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου −Νηπιαγωγείου Μερόπης
 6. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ψαρίου

Σκοπός της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος: Πέτροβας Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος : Ρέβη Αλίκη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Μέρμηγκας Γώργιος
 2. Δρούμπαλης Παναγιώτης
 3. Καραμπούλας Δημήτριος
 4. Μιτζας Ιωάννης
 5. Βώβου Βασιλική
 6. Νανόπουλος Ιωάννης
 7. Πετρόπουλος Φώτιος
 8. Διαγούπη Μαρία
 9. Γεωργακοπούλου Αθηνά
 10. Μοναστηριακού Αλεξία-Νεκταρία-Ευανθία
 11. Σακκάς Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Ηλιόπουλος Ιωάννης
 2. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος
 3. Τσουκαλάς Ανδρέας
 4. Μακρυνιώτης Γιώργος
 5. Ρερές Παναγιώτης
 6. Γουδέλης Νικόλαος
 7. Νικολακόπουλος Λεωνίδας
 8. Αργυροπούλου Ευγενία
 9. Καρατζούλια Χριστίνα
 10. Πετρακόγιαννη Κωνσταντίνα
 11. Νάκη Αριστέα

Γ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Οιχαλίας

Συστάθηκε με τη συγχώνευση των παρακάτω ΝΠΔΔ :

 1. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου −Λυκείου Μελιγαλά
 2. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου −Λυκείου Δωρίου
 3. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου −Λυκείου Διαβολιτσίου
 4. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μερόπης

Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχωνσχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος: Κόλιας Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος : Τσάλτα Παναγιώτα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Λιόγας Νικόλαος
 2. Δρούμπαλης Παναγιώτης
 3. Ηλιόπουλος Ιωάννης
 4. Χαντζάρα-Βούρβαχη Αθανασία
 5. Τράγος Δημοσθένης
 6. Δασκαλόπουλος Δημήτριος
 7. Κιουρή Χαρίκλεια
 8. Θεοχάτη αναστασία
 9. Ρερές Γεώργιος
 10. Νικολοπούλου Φωτεινή
 11. Σταυροπούλου Μαρία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Καραμπούλας Δημήτριος
 2. Μιτζάς Ιωάννης
 3. Τσουκαλάς Ανδρέας
 4. Κατσιμπάρος Ανδρέας
 5. Ρέβη Αλίκη
 6. Αργυροπούλου Ευγενία
 7. Κωνσταντίνου Ευσταθία
 8. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 9. Καποπούλου Χριστίνα
 10. Μπαλτουμά Ελένη
 11. Σακκάς Βασίλειος
 12. Νάκη Αριστέα
 13. Κοράκης Ιωάννης

Ν.Π.Ι.Δ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στο Δήμο Οιχαλίας συστάθηκε ένα ΝΠΙΔ με την επωνυμία «», μετά τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων:

 1. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ»  &
 2. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑΣ»

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• Η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

• Η διαχείριση του περιβάλλοντος, n προώθηση της αείφόρου ανάπτυξης, n περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

• Κατάρτιση και Προώθηση στην Απασχόληση νέων κλπ.

• Η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας

Σύμφωνα με το άρθρο 254, παρ. 2 του Κ.Δ.Κ. είναι δυνατή η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.

Τα αντικείμενα της επιχείρησης θα αφορούν την οργάνωση λειτουργιών, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τους παραπάνω σκοπούς και αναλυτικά έχουν ως εξής:

1. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

• Η δημιουργία κέντρου αγωγής υγείας, κέντρου συμβουλευτικής στήριξης / πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών, δομών «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», Ιατροκοινωνικό Κέντρο τσιγγάνων, Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) κ.λπ.

• Η στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών στο πλαίσιο των αντίστοιχων δημοτικών πολιτικών.

• Η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, ευπαθών ομάδων πληθυσμού και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

• Έκδοση περιοδικού ή ανάλογες τέτοιες δράσεις γιατην ενημέρωση των κατοίκων για τις τοπικές εξελίξεις και τις δράσεις του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

2. Στον τομέα του περιβάλλοντος

• Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το σχεδιασμό του Δήμου.

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

• Η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών για την προώθηση των παραπάνω αντικειμένων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

3. Στον τομέα της Προώθησης της Απασχόλησης

• Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου επαγγελματικού προσανατολισμού και σχολής επιμόρφωσης, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

• Η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης όπως π.χ. η ίδρυση και λειτουργία γραφείου απασχόλησης.

• Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης για την εφαρμογή πολιτικής προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων.

Πρόεδρος: ΓΥΠΑΤΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ

Αντιπρόεδρος: ΜΙΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τακτικά μέλη:

 1. ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 2. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. ΝΤΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
 4. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 5. ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 6. ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 8. ΤΣΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. ΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 2. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 3. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 5. ΧΑΝΤΖΑΡΑ – ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 6. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 7. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 8. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
 9. ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 11. ΔΙΑΓΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ