Διοικητικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2018
Ημ/νια: 21/11/2017 13:04:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΧΧΩΞ4-ΟΚΖ
Θέμα: Κατεπείγουσα ανάθεση για τον «Ορισμό Δικηγόρου για κατάθεση αίτησης ανάκλησης της 391/2017 πράξης του Ε΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Ημ/νια: 21/11/2017 12:22:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ2ΒΩΞ4-Υ3Υ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημ/νια: 21/11/2017 08:55:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΙ4ΩΞ4-Ζ7Ζ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Ημ/νια: 20/11/2017 14:20:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΑΕΩΞ4-ΑΛΨ
Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 967/2017
Ημ/νια: 14/11/2017 13:47:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΚ1ΩΞ4-ΦΙΟ
Θέμα: Γνωστοποίηση Πρόσληψης Επιστημονικού Συνεργάτη στο Δήμο Οιχαλίας
Ημ/νια: 10/11/2017 13:35:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΩΧΩΞ4-Θ6Η
Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 5 ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017
Ημ/νια: 10/11/2017 12:23:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΧ1ΩΞ4-44Ν
Θέμα: Ορισμός Τεχνικών Ασφαλείας
Ημ/νια: 07/11/2017 11:31:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΛΡΩΞ4-ΛΒ9
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας Ηχητική κάλυψη εορταστικών εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου
Ημ/νια: 26/10/2017 14:36:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΡ1ΩΞ4-19Ν
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Γλυκών, για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου»
Ημ/νια: 26/10/2017 14:33:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΤΔΩΞ4-Γ43