Διοικητικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
Ημ/νια: 10/01/2019 10:16:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΒ2ΩΞ4-ΙΙΑ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Τ.Κ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Ημ/νια: 04/01/2019 13:48:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Ο4ΩΞ4-4Μ4
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 03/01/2019 14:23:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Μ16ΩΞ4-ΗΧΜ
Θέμα: ΔΙΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2018 09:49:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 62Ζ4ΩΞ4-ΧΑΜ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 17/12/2018 13:21:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΑ4ΩΞ4-ΩΜΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 12/12/2018 12:02:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α2ΒΩΞ4-ΖΛΨ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 12/12/2018 08:24:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΝΛΩΞ4-44Τ
Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 7620/3-9-2018 απόφασης περί «Ορισμού Αντιδημάρχων»
Ημ/νια: 10/12/2018 14:55:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΦΗΩΞ4-1ΘΠ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Κ. ΜΙΤΖΑ ΙΩΑΝΝΗ
Ημ/νια: 04/12/2018 13:47:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο1ΩΩΞ4-3ΩΦ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Κ. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημ/νια: 04/12/2018 13:45:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΘΝΩΞ4-ΦΕΡ