Διοικητικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 2ΜΗΝΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 18/08/2017 11:34:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ21ΩΞ4-ΙΑ7
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «πρόχειρου γεύματος στους συμμετέχοντες στον Ανδάνειο δρόμο στις 26/8/2017»
Ημ/νια: 14/08/2017 09:08:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΚΣΩΞ4-ΑΕΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
Ημ/νια: 11/08/2017 14:06:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΟΞΩΞ4-0ΙΖ
Θέμα: Τροποποίηση-Επαναδιατύπωση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) Δήμου Οιχαλίας (ΦΕΚ 329/Β’/18-02-2013)
Ημ/νια: 03/08/2017 16:01:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΨΝΩΞ4-ΚΟΓ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
Ημ/νια: 03/08/2017 13:31:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε4ΟΩΞ4-ΩΨΖ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
Ημ/νια: 03/08/2017 11:24:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1Σ2ΩΞ4-Τ5Σ
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο που αφορά το Π.Δ. 80/2016»,
Ημ/νια: 03/08/2017 10:59:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΓ7ΩΞ4-3ΦΔ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ημ/νια: 02/08/2017 15:02:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Α7ΜΩΞ4-0ΒΩ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ημ/νια: 31/07/2017 12:25:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΗ2ΩΞ4-ΒΑΤ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ημ/νια: 31/07/2017 12:19:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΨΚΩΞ4-ΔΗ9