Οικονομικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Α.Α.Υ. 646/2017:Περί γνωμοδότησης δικηγόρου για υπόθεση Γεωργίας Πανουσάκη (αίτηση αρ. πρωτ. 9341-31/7/2017)
Ημ/νια: 18/08/2017 15:11:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΧΦΩΞ4-5ΨΙ
Θέμα: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ/Κ ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΪΚΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 3 33595024-01 1
Ημ/νια: 18/08/2017 14:56:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΩΠΩΞ4-9ΒΝ
Θέμα: Α.Α.Υ 642/2017: Προμήθεια θαμνοκοπτικών
Ημ/νια: 18/08/2017 14:47:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΕΚΩΞ4-ΓΤ2
Θέμα: Α.Α.Υ. 639/2017: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 18/08/2017 14:44:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΑ3ΩΞ4-ΜΚΕ
Θέμα: Α.Α.Υ. 638/2017: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SCANNERS
Ημ/νια: 18/08/2017 14:39:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΑΩΩΞ4-7Τ3
Θέμα: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ/Κ ΔΩΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 3 33804825-01 1
Ημ/νια: 18/08/2017 14:38:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΚΔΒΩΞ4-ΧΦ7
Θέμα: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ/Κ ΨΑΡΙ (ΑΣΠΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 3 33566598-01 1
Ημ/νια: 18/08/2017 14:28:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΙΠΟΩΞ4-ΒΣ9
Θέμα: ΧΕΠ Α241/2017: Υπηρεσίαες διδασκαλίας για την λειτουργία της Δημοτικής Φιλαρμονικής από 01/0/2017 εως 30/06/2017- ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Β 40/2017 Χ.Ε.Π.6
Ημ/νια: 18/08/2017 12:50:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΓΩΩΞ4-8ΟΙ
Θέμα: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ/Κ ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 3 93802055-01 6
Ημ/νια: 18/08/2017 12:15:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΦΓΩΞ4-ΜΩΑ
Θέμα: ΧΕΠ Α240/2017: Προμήθεια φρέσκου γάλακτος μηνός Ιουνίου 2017 (Σύμβαση αρριθμ. 9418/01.08.2016)- ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 79/2016 Χ.Ε.Π.
Ημ/νια: 18/08/2017 12:15:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΓΧΩΞ4-ΦΜ7