Οικονομικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΧΕΠ Α176/2017:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 01/06/2017 ΩΣ 02/06/2017- ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Β69/2016 Χ.Ε.Π.
Ημ/νια: 27/06/2017 13:42:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΝΑΩΞ4-4Ω0
Θέμα: ΧΕΠ Α175/2017:ΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΜΕ032633- ΜΕ085535-ΜΕ105469-ΜΕ106861-ΜΕ038150-ΜΕ032632-ΜΕ100276
Ημ/νια: 27/06/2017 13:06:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Ι7ΙΩΞ4-8ΧΞ
Θέμα: ΧΕΠ Β56/2017: Πλήρωση χλωρίου και έλεγχος λειτουργίας χλωριωτών
Ημ/νια: 26/06/2017 13:01:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΜΙΩΞ4-ΑΡΦ
Θέμα: ΧΕΠ Α174/2017:Συντήρηση - Επισκευή του Μ.Ε. 100276 ( βίδα, 826/11040, ροδέλ΄λα 823/00529, φλάντζα 123/09053, φλάντζα 123/09053, βίδα 826/01723, φανάρι, πόερτα γυαλί, τζάμι αριστερό πλαινό, φανάρι κομπλέ, καπάκι, 123/06916 κ.α)
Ημ/νια: 26/06/2017 11:43:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ5ΔΩΞ4-Ι9Ε
Θέμα: ΧΕΠ Α173/2017:Προμήθεια καλωδίου και ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού.- ΠΑΥ 971/2016 - ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC A.E.
Ημ/νια: 26/06/2017 10:19:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΗ6ΩΞ4-ΙΛ5
Θέμα: ΧΕΠ Α172/2017: Ηχητική κάλυψη στο πανηγύρι Τ/Κ Μελιγαλά - Π.ΑΥ. 714/2016
Ημ/νια: 26/06/2017 09:36:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 72ΓΗΩΞ4-Υ3Σ
Θέμα: ΧΕΠ Α171/2017: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 29/05/2017 ΩΣ 31/05/2017- ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Β69/2016 Χ.Ε.Π.
Ημ/νια: 23/06/2017 14:32:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΙΒΩΞ4-8ΦΣ
Θέμα: ΧΕΠ Α170/2017: Συμμετοχή του Δήμου Οιχαλίας στην Έκθεση " Ελλάδος Γεύση" που θα πραγματοποιηθεί από τις 18/ έως και στις 21 Μαίου στο Εκθεσίακό Κέντρο Περιστερίου στην Αθήνα. (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ)
Ημ/νια: 23/06/2017 13:51:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΓ3ΩΞ4-Λ5Ο
Θέμα: ΧΕΠ Α169/2017: Περί ορισμού δικηγόρου για την διερεύνηση ερωτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σακελλαριάδη Ηλία περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στην Τ/Κ Δεσύλλα ΔΕ Ανδανίας Δήμου Οιχαλίας (χορήγηση γνωμοδότητησης)
Ημ/νια: 23/06/2017 12:52:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΝΩΩΞ4-Ζ0Λ
Θέμα: ΧΕΠ Α168/2017: Αμοιβή δικηγόρου για παράσταση στην αριθμ. 60/2014 προσεπίκληση για αναγκαστική πρόσθετη παρέμβαση του Δήμου από τον Κόλλια Ηλία του Γεωργίου για κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Άνω Δωρίου Π.Α.Υ. 856/2016 - Α.Ο.Ε. 163/18.11.2016
Ημ/νια: 23/06/2017 10:54:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΣΟΩΞ4-ΕΑΑ