Οικονομική Επιτροπή

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Α.Ο.Ε. 191/2018 Περί καθορισμού των όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της εργασίας «Επισκευή υποδομών ΒΙΟ.ΚΑ. Μελιγαλά», με Α.Μ. 68/2018 π/σμού δαπάνης 170.252,00 €
Ημ/νια: 14/01/2019 14:49:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΟ0ΩΞ4-ΒΘΓ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17-01-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μεσ.
Ημ/νια: 11/01/2019 14:54:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΙΤΩΞ4-ΩΔ5
Θέμα: Α.Ο.Ε 194/2018 Περί καθορισμού των όρων συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Οιχαλίας», με Α.Μ. 18/2018 π/σμού δαπάνης 44.997,29 €
Ημ/νια: 11/01/2019 10:42:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΣΓΩΞ4-ΕΘΩ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 195/2018 Περί καθορισμού των όρων συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Καλλιρρόης», με Α.Μ. 14/2018 π/σμού δαπάνης 40.281,87 € .
Ημ/νια: 10/01/2019 12:15:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΞΧΩΞ4-ΞΤΙ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 197/2018 Περί άσκησης έφεσης κατά της αριθ. 208/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας
Ημ/νια: 08/01/2019 14:03:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Ν8ΨΩΞ4-ΑΜ3
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μεσ.
Ημ/νια: 27/12/2018 15:44:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΖΟΩΞ4-Κ7Θ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 196/2018 Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμίσθωση θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Δωρίου
Ημ/νια: 27/12/2018 15:27:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΜΚΩΞ4-ΥΗ1
Θέμα: Α.Ο.Ε. 192/2018 Περί έγκρισης του 5ου πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες συντήρησης δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μελιγαλά», με Α.Μ. 3/2018 π/σμού δαπάνης 69.925,16 €
Ημ/νια: 27/12/2018 13:09:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΟΣΩΞ4-9Υ6
Θέμα: Α.Ο.Ε. 180/2018 Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ», προϋπ/σμού 74.374,79 €
Ημ/νια: 27/12/2018 10:33:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΙΑΩΞ4-Β50
Θέμα: Α.Ο.Ε. 187/2018 Περί σύνταξης σχεδίου τροποποίησης-αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Ημ/νια: 20/12/2018 09:32:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 668ΨΩΞ4-Τ8Β