Οικονομική Επιτροπή

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Α.Ο.Ε. 74-2017 Περί σύνταξης σχεδίου τροποποίησης-αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
Ημ/νια: 27/06/2017 14:38:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΔΖΩΞ4-Μ1Ω
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-6-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00μ.
Ημ/νια: 23/06/2017 15:33:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Θ9ΨΩΞ4-ΦΨΦ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 69-2017 Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί παραίτησης από τα ασκηθέντα μέχρι σήμερα ένδικα μέσα (έφεση 7743/2014) κατά της αριθ. 1802/2014 απόφασης του Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών
Ημ/νια: 22/06/2017 12:41:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 75Σ6ΩΞ4-ΧΜΤ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 62-2017 Περί ορισμού δικηγόρου για χορήγηση γνωμοδότησης για το αν υπάρχει ή όχι κοινόχρηστη εδαφική λωρίδα πλησίον ιδιοκτησίας Ελένης Φράγκου και κληρονόμων Νιφόρου Ιωάννη στην Τ.Κ. Μελιγαλά
Ημ/νια: 22/06/2017 09:27:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΚ0ΩΞ4-1ΒΤ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 66-2017 Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού της εργασίας: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 21/06/2017 10:45:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΤ6ΩΞ4-9ΛΠ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 66-2017 Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού της εργασίας: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 21/06/2017 10:32:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΖΛΩΞ4-ΥΡΘ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 65-2017 Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Επίβλεψη λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Μελιγαλά»
Ημ/νια: 21/06/2017 10:26:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 691ΩΩΞ4-Υ93
Θέμα: Α.Ο.Ε. 64-2017 Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Οιχαλίας».
Ημ/νια: 21/06/2017 10:09:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι40ΩΞ4-ΒΝΔ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 63-2017 Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Παρακολούθηση υδροστατικής στάθμης ηρεμίας και άντλησης στις Δημοτικές υδροληψίες και σχηματισμός κρίσιμων καμπυλών»
Ημ/νια: 21/06/2017 09:55:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΑΗΩΞ4-ΥΑ5
Θέμα: Α.Ο.Ε. 71-2017 Περί εγκρίσεως των πρακτικών του άγονου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4X2» π/σμού δαπάνης 78.492,00 € (Α.Μ. 7/2017)
Ημ/νια: 20/06/2017 15:23:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΝΝΩΞ4-ΗΚΦ