Οικονομική Επιτροπή

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Α.Ο.Ε. 104-2017 Περί αποδοχής ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για την παραίτηση από τα ασκηθέντα μέχρι σήμερα ένδικα μέσα (έφεση 7743/2014) κατά της αριθ. 1802/2014 απόφασης του Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών
Ημ/νια: 18/08/2017 14:51:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 70ΔΥΩΞ4-ΛΟΕ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 93-2017 Περί σύνταξης σχεδίου τροποποίησης-αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Ημ/νια: 18/08/2017 12:18:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 78ΜΣΩΞ4-ΖΟΝ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 99-2017 Περί έγκρισης των πρακτικών της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στην Τ.Κ. Μελιγαλά για την λειτουργία Λούνα Πάρκ από: 04-09-2017 έως: 10-09-2017
Ημ/νια: 18/08/2017 12:07:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ95ΘΩΞ4-ΔΙ3
Θέμα: Α.Ο.Ε. 102/2017 Περί καθορισμού ύψους δαπάνης αντικατάστασης υδρομέτρων
Ημ/νια: 18/08/2017 10:53:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΘΟΩΞ4-7ΗΓ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 105-2017 Περί χορήγησης γνωμοδότησης σχετικά με το αριθ. πρωτ. 9341/31-7-2017 αίτημα της Γεωργίας Πανουσάκη του Ανδρέα και της Χριστίνας
Ημ/νια: 17/08/2017 16:24:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΜ1ΩΞ4-4ΝΘ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 100-2017 Περί έγκρισης Τεκμηριωμένων Αιτημάτων - Διάθεση πιστώσεων έτους 2017
Ημ/νια: 17/08/2017 15:33:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ7ΛΩΞ4-Η9Θ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 101-2017 Περί σύνταξης σχεδίου τροποποίησης-αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
Ημ/νια: 16/08/2017 13:12:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΚΒΩΞ4-3ΦΦ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 92-2017 Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ανθούσας» (Κατακύρωση)
Ημ/νια: 10/08/2017 15:06:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΕΙΩΞ4-ΝΞΥ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 92-2017 Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ανθούσας» (Κατακύρωση).
Ημ/νια: 09/08/2017 15:38:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Ν8ΛΩΞ4-ΕΧ2
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-8-2017 ΩΡΑ 12:00
Ημ/νια: 07/08/2017 15:32:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Τ8ΙΩΞ4-312