Τεχνικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΣΎΜΒΑΣΗ προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Είρας του Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 27/06/2017 11:37:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ7ΡΩΞ4-ΜΧΚ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Είρας του Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 27/06/2017 11:35:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΟ0ΩΞ4-ΟΞΛ
Θέμα: Σύμβαση προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Οιχαλίας του Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 27/06/2017 11:11:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6488ΩΞ4-7Ξ4
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Οιχαλίας του Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 27/06/2017 11:07:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Υ3ΒΩΞ4-00Ω
Θέμα: Σύμβαση προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 27/06/2017 08:45:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΨΓΩΞ4-ΥΣΡ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 27/06/2017 08:37:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 70ΚΧΩΞ4-Η2Α
Θέμα: Σύμβαση της προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Δωρίου του Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 27/06/2017 08:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΙΜΩΞ4-Φ0Θ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Δωρίου του Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 26/06/2017 14:48:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΠ4ΩΞ4-Σ28
Θέμα: Σύμβαση προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 26/06/2017 14:21:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 72ΟΑΩΞ4-ΖΛΣ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 26/06/2017 14:12:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΨΕΩΞ4-ΟΜ6