Τεχνικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Απευθείας ανάθεση «Προμήθειας υλικών σήμανσης οδών»
Ημ/νια: 22/11/2017 10:04:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΔΒΩΞ4-ΣΨ4
Θέμα: Σύμβαση εργασίας «Kοπή δέντρων Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 22/11/2017 09:03:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΜΚΩΞ4-ΣΧ9
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Kοπή δέντρων Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 22/11/2017 08:58:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω677ΩΞ4-7ΞΖ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2018, από 20-12-2017 έως 19-12-2018»
Ημ/νια: 21/11/2017 14:37:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Α21ΩΞ4-ΝΝ0
Θέμα: Σύμβαση εργασίας «Kλάδεμα δέντρων Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 21/11/2017 14:16:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΨ4ΩΞ4-ΗΛ9
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Kλάδεμα δέντρων Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 21/11/2017 14:14:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Ω9ΩΞ4-9ΥΤ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σ.Τ.Ο. ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-11-2017 ΩΡΑ 11:00
Ημ/νια: 20/11/2017 13:41:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ4ΡΩΞ4-ΣΘΗ
Θέμα: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Συντήρηση – Επισκευή του Μ.Ε. 100276
Ημ/νια: 16/11/2017 16:04:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΛΕΩΞ4-ΜΩ1
Θέμα: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Συντήρηση – Επισκευή του Μ.Ε. 106861
Ημ/νια: 16/11/2017 16:02:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΧΣΩΞ4-ΞΩΨ
Θέμα: 54-2017 «Απευθείας ανάθεση της >
Ημ/νια: 16/11/2017 11:11:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΨΦΩΞ4-ΠΟΝ