Τεχνικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 15/01/2019 14:52:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ6ΞΩΞ4-ΔΦΣ
Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΙΟΚΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
Ημ/νια: 15/01/2019 13:14:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4Β8ΩΞ4-Ξ8Ο
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ”
Ημ/νια: 11/01/2019 11:58:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΦΞΩΞ4-9ΔΔ
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Καλλιρρόης ”
Ημ/νια: 10/01/2019 13:19:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΑΣΩΞ4-ΡΥΞ
Θέμα: “Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών Έργου”. “Βελτίωση Υποδομών Οδοποιίας Δήμου Οιχαλίας”.
Ημ/νια: 07/01/2019 13:36:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΚΤΩΞ4-ΚΦΣ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Υλικών για αποκατάσταση βλάβης στα αντλιοστάσια των Τ.Κ Κόκλας και Πέτρας»
Ημ/νια: 31/12/2018 14:40:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ1ΨΩΞ4-ΑΨΙ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ»
Ημ/νια: 31/12/2018 14:15:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΜΝΩΞ4-1Χ6
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ»
Ημ/νια: 31/12/2018 14:13:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΔ9ΩΞ4-Μ7Τ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Ψυχρής ασφάλτου»
Ημ/νια: 28/12/2018 16:10:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΞΙΩΞ4-ΑΣΘ
Θέμα: ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 27/12/2018 11:51:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 656ΘΩΞ4-5ΛΜ