Τεχνικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Σύμβαση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας
Ημ/νια: 18/08/2017 14:10:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΥ5ΩΞ4-ΠΒΒ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «ειδών καθαριότητας και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας και των νομικών του προσώπων»
Ημ/νια: 18/08/2017 14:03:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ2ΟΩΞ4-ΧΝΤ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 18/08/2017 11:44:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΥΩΩΞ4-ΧΣΚ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 18/08/2017 10:32:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΣΝΩΞ4-ΣΔΙ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ"
Ημ/νια: 18/08/2017 10:19:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΧΖΩΞ4-ΖΓ8
Θέμα: Σύμβαση για την υπηρεσία «παρακολούθηση υδροστατικής στάθμης ηρεμίας και άντλησης στις δημοτικές υδροληψίες και σχηματισμός κρίσιμων καμπυλών»
Ημ/νια: 17/08/2017 10:58:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΞΒΧΩΞ4-ΟΣ3
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «παρακολούθηση υδροστατικής στάθμης ηρεμίας και άντλησης στις δημοτικές υδροληψίες και σχηματισμός κρίσιμων καμπυλών»
Ημ/νια: 17/08/2017 10:50:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω28ΙΩΞ4-Η20
Θέμα: Σύμβαση προμήθειας «Yλικών συντήρησης & επισκευής υδροστομίων πυρόσβεσης και λοιπών υλικών πυροπροστασίας»
Ημ/νια: 11/08/2017 11:57:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΝΡΩΞ4-ΚΨΚ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Yλικών συντήρησης & επισκευής υδροστομίων πυρόσβεσης και λοιπών υλικών πυροπροστασίας»
Ημ/νια: 11/08/2017 11:51:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 71ΙΧΩΞ4-ΞΘΚ
Θέμα: Σύμβαση για την εργασία" αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας 2017»
Ημ/νια: 11/08/2017 11:41:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΩΜΩΞ4-Ι8Ψ