1ος Επαναληπτικός Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «Ενός Μεταχειρισμένου Ερπυστριοφόρου μίνι Εκσκαφέα»

ΑΠΟΦΑΣΗ  310/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)
4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 25.7031.5001 στον οποίο
προβλέπεται πίστωση 25.000,00 ΕΥΡΩ για την προμήθεια «Ενός    
    Μεταχειρισμένου Ερπυστριοφόρου μίνι Εκσκαφέα»
5)Το αριθ. 15REQ002783144 πρωτογενές αίτημα
6)Την αριθ. 13/2015 Μελέτη της υπηρεσίας
7)Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα
ειδών.
8) Την αριθ. 106/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία
ψηφίστηκε πίστωση 22.140,00 ευρώ και εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές
9) Την αριθ. 603/2015 Π.Α.Υ..
10) Το Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209
11) Την αριθ. 108/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία του 1ου Επαναληπτικού Διαγωνισμού…..
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου