Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

admin
0 comments June 13, 2024

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο(2) µηνών Ο ∆ήµος Οιχαλίας ύστερα από την υπ’ αριθ.67./2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που εγκρίθηκε µε την αριθ.πρωτ.51008/3639-29/6/2016 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου […]

Read More