24 Ιουλίου, 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝ.

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση πληρωμής λογαριασμών ανταποδοτικών τελών και λοιπών τελών με τη χρήση κωδικών