24 Ιουνίου, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος» : ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΤΕΥΔ-1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΥΔ-1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Πρόσληψη είκοσι έξι(26) ατόμων εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη είκοσι έξι(26) ατόμων εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2)