ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΛ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ_signed_signed