Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ , ΜΙΛΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑΣ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ , ΜΙΛΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑΣ” :

Α.Ο.Ε. 32-2020 (64ΓΖΩΞ4-Τ1Υ)

Αντίγραφο του ΝΕΟΣ ΠΡΟΫ_ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΛΑ ΣΚΑΛΑ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΜΕ ΑΔΑΜ

Ε.Σ.Υ. ΜΙΛΑ – ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___100320(2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΜΙΛΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑΣ (6ΧΚ7ΩΞ4-ΖΓΕ) ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΕΥΔ-1

ΤΕΥΔ-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛ