Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΆΓΙΟ ΦΛΩΡΟ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΆΓΙΟ ΦΛΩΡΟ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ” :

Α.Ο.Ε. 31-2020 (6ΞΙΗΩΞ4-4ΡΜ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ

Ε.Σ.Υ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___100320(1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΆΓΙΟ ΦΛΩΡΟ ΕΩΣ (6ΙΦ6ΩΞ4-Ψ6Ν)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (1)

ΤΕΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΔ-1 (1)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ