Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ” :

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ_signed_signed

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΛ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ_signed_signed

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΛ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___290920(1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 9ΑΚ1ΩΞ4-ΑΡΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΕΛ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ_signed_signed

ΤΕΥΔ(1)

ΤΕΥΔ(1)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΛ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ_signed_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ_signed_signed