Διοικητικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ Ν5 ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΑ
Ημ/νια: 19/04/2021 15:00:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΨΦΩΞ4-Ε4Ν
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ»
Ημ/νια: 15/04/2021 14:15:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ2ΞΩΞ4-ΔΒΛ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας «παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 15/04/2021 12:34:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΚ1ΩΞ4-ΜΧΧ
Θέμα: ΑΜΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΑ
Ημ/νια: 13/04/2021 20:24:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ00ΩΞ4-ΚΞΕ
Θέμα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 13/04/2021 09:44:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ2ΝΩΞ4-Ω0Η
Θέμα: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 07/04/2021 11:17:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΞΠΩΞ4-ΨΚ2
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 210/2021 "Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Οιχαλίας"
Ημ/νια: 01/04/2021 14:02:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΓ2ΩΞ4-5ΓΙ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας εδεσμάτων, νερών, αναψυκτικών για διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις (π.χ. επέτειο γέννησης Κολοκοτρώνη)»
Ημ/νια: 01/04/2021 13:57:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ6ΖΩΞ4-4ΡΦ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «τριάντα οκτώ (38) σημαιών διαφορετικού τύπου για τις ανάγκες των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821»
Ημ/νια: 01/04/2021 13:46:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ7ΞΩΞ4-ΛΧΡ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 01/04/2021 10:37:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α84ΩΞ4-9ΚΨ