Διοικητικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΧ
Ημ/νια: 04/06/2020 13:28:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΡΥΩΞ4-Ψ13
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 04/06/2020 13:22:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΣΩΩΞ4-ΤΟΦ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΙΕΚ
Ημ/νια: 04/06/2020 13:14:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΑΑΩΞ4-Μ25
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙΑΣΗΣ
Ημ/νια: 02/06/2020 13:56:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΤΜΩΞ4-Β7Λ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα : «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων»
Ημ/νια: 29/05/2020 12:46:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ24ΩΞ4-ΟΞΑ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ημ/νια: 26/05/2020 14:48:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω42ΩΞ4-ΡΤ0
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Ημ/νια: 26/05/2020 12:15:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΝ8ΩΞ4-Φ20
Θέμα: ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Ημ/νια: 22/05/2020 12:05:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΞ7ΩΞ4-ΟΜΠ
Θέμα: ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Ημ/νια: 22/05/2020 12:01:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛ4ΞΩΞ4-ΨΚ9
Θέμα: ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Ημ/νια: 22/05/2020 11:58:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΣΖΩΞ4-ΩΦΑ