Διοικητικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Ημ/νια: 18/01/2021 10:47:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΜΟΩΞ4-80Ι
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Ημ/νια: 18/01/2021 10:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΤ2ΩΞ4-2ΛΚ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Ημ/νια: 18/01/2021 10:35:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΑΖΩΞ4-0ΗΩ
Θέμα: ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ημ/νια: 08/01/2021 11:18:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ0ΙΩΞ4-9ΜΘ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020
Ημ/νια: 07/01/2021 13:00:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Β1ΤΩΞ4-ΞΨ7
Θέμα: ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Ημ/νια: 31/12/2020 09:38:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η19ΩΞ4-Θ1Ω
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Ημ/νια: 31/12/2020 09:34:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Ο6ΩΞ4-0ΣΥ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Ημ/νια: 30/12/2020 14:21:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 93Μ0ΩΞ4-1ΚΝ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Ημ/νια: 30/12/2020 14:05:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΞΡΩΞ4-8ΚΦ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια συνδρομή στην ΔΗΜΟΣΝΕΤ για πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Ν. 4412/2016»
Ημ/νια: 30/12/2020 13:58:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΞ0ΩΞ4-ΥΘΙ