Δημοτικό Συμβούλιο

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Α.Δ.Σ. 8-2021 "Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Οιχαλίας ( κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019 )"
Ημ/νια: 24/02/2021 11:21:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΑΘΩΞ4-ΙΟΨ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 7-2021 "Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Οιχαλίας στην Αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας - ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. της Π.Ε. Μεσσηνίας"
Ημ/νια: 24/02/2021 11:17:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΤΤΩΞ4-ΨΙΘ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 6-2021 "Περί εκποίησης κατεστραμμένων κάδων"
Ημ/νια: 17/02/2021 11:44:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞ3ΣΩΞ4-Β7Χ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 10-2021 "Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό της συνεδρίασης ως κατεπείγουσας"
Ημ/νια: 12/02/2021 12:45:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ269ΩΞ4-ΜΜΕ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 11/2021
Ημ/νια: 12/02/2021 12:15:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΩΧΩΞ4-ΓΙ4
Θέμα: Α.Δ.Σ. 5-2021 "Περί απονομής του βαθμού του Υποστρατήγου επί τιμή, στον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Γιαννάκη Μέλιο, καθώς και του Πολεμικού Σταυρού Ά Τάξεως και Μεταλλίου Εξαίρετων Πράξεων"
Ημ/νια: 09/02/2021 13:14:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 99ΞΦΩΞ4-ΦΘΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/2/2021
Ημ/νια: 08/02/2021 08:59:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΖΠΩΞ4-ΚΙΓ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 9-2021
Ημ/νια: 05/02/2021 12:00:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΣ5ΩΞ4-ΓΧ8
Θέμα: Α.Δ.Σ. 4-2021 "Περί εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας"
Ημ/νια: 04/02/2021 10:12:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΚΘΩΞ4-0ΑΛ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-2-2021 ΩΡΑ 18:00
Ημ/νια: 29/01/2021 11:47:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ74ΩΞ4-0Γ3