Δημοτικό Συμβούλιο

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Α.Δ.Σ. 23/2020 "Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)"
Ημ/νια: 04/06/2020 14:55:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΥΩΩΞ4-Π0Λ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 34/2020 "Β΄ Κατανομή τακτικής επιχορήγησης 2020 ποσού 20.179,68 € στις σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας"
Ημ/νια: 04/06/2020 12:53:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΘΛΩΞ4-Ε6Ν
Θέμα: Α.Δ.Σ. 33-2020 "Αποδοχή ένταξης της Πράξης του Δήμου Οιχαλίας «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», προϋπολογισμού 41.540,00€ στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 29878/18-04-2019 Πρόσκλησης IX "
Ημ/νια: 03/06/2020 14:23:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΟΝΩΞ4-ΡΝΖ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 32/2020 "Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού (108.909,66€) από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19"
Ημ/νια: 03/06/2020 11:57:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΠΕΩΞ4-7ΟΣ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 31/2020 "Αποδοχή τροποποίησης της αριθμ. 4832/4-2-2015 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών (χρηματοδότηση 680.000 ευρώ για υποδομές προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, με την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού) ως προς την αιτιολογία επιχορήγησης"
Ημ/νια: 03/06/2020 08:56:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ9ΚΩΞ4-ΝΒΑ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 29-2020 "Εκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από τον καύσωνα"
Ημ/νια: 02/06/2020 14:27:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΑ8ΩΞ4-ΓΘΣ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 30-2020 "Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) από το Υπουργείο Εσωτερικών από τις πιστώσεις του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»"
Ημ/νια: 02/06/2020 10:55:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΞ3ΩΞ4-Ν05
Θέμα: Α.Δ.Σ. 28-2020 "ΕΗΔ «Χρήση ύδατος από γεώτρηση του ΓΟΕΒ Παμίσου της Τ.Κ. Δεσύλλα»
Ημ/νια: 02/06/2020 10:10:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΒΛΩΞ4-Ι2Π
Θέμα: Α.Δ.Σ. 35/2020 "Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση Ο.Π.Δ. και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020"
Ημ/νια: 01/06/2020 13:33:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ88ΩΞ4-ΩΥΠ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 29-5-2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νια: 25/05/2020 17:38:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΤΥΩΞ4-ΖΜΓ