Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Ε.Π.Ζ. 19/2020 Περί εξέτασης αιτήματος της εταιρείας «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου» για χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου για εγκαταστάσεις μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στην Κοινότητα Καλλιρρόης
Ημ/νια: 06/11/2020 13:54:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΞΤΩΞ4-7ΙΕ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 18/2020 Περί κλαδέματος και κοψίματος επικίνδυνων δένδρων σε Κοινότητες του Δήμου Οιχαλίας.
Ημ/νια: 05/11/2020 14:08:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΡ3ΩΞ4-ΔΚ6
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 17/2020 Περί εξέτασης αιτήματος Κυνηγετικού Συλλόγου Μελιγαλά «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
Ημ/νια: 05/11/2020 13:46:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ5ΞΩΞ4-ΕΣΚ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 16/2020 Περί εξέτασης αιτήματος του Γιαννόπουλου Ιωάννη του Παναγιώτη για την χορήγηση έγκρισης κατασκευής πεζοδρομίου επί της οδού Τσίτουρα-Ανθούσας στην τ.κ. Μελιγαλά.
Ημ/νια: 05/11/2020 10:48:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ2ΓΩΞ4-09Τ
Θέμα: Πρόσκληση στην υπ’ αριθ. 6/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Οιχαλίας.
Ημ/νια: 19/10/2020 14:56:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΩΥΩΞ4-Α4Ω
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 15/2020 Περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Οιχαλίας
Ημ/νια: 25/09/2020 15:29:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΚΟΩΞ4-1ΓΙ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 14/2020 Περί συμμετοχής των Κοινοτήτων του Δήμου μας: Μερόπης, Μελιγαλά και Δωρίου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας – Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους.
Ημ/νια: 25/09/2020 14:46:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Μ9ΩΞ4-ΙΓΛ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 13/2020 Περί κατάργησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου) στην Τ.Κ. Μελιγαλά
Ημ/νια: 25/09/2020 10:54:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ88ΩΞ4-Ι27
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΗΝ 18/09/2020
Ημ/νια: 14/09/2020 15:16:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΚΟΩΞ4-1Ρ0
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 9/2020 Περί προσωρινής παραχώρησης αιθουσών του πρώην Ειρηνοδικείου Δωρίου σε συλλόγους – φορείς της Κοινότητας Δωρίου
Ημ/νια: 14/09/2020 11:18:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ7ΜΩΞ4-ΒΡΕ