Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Ε.Π.Ζ. 2/2020 Περί εξέτασης αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρίου Ιθώμης
Ημ/νια: 09/03/2020 11:49:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ8ΓΩΞ4-Ρ0Ε
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 1/2020 Περί εξέτασης αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών Δήμου Οιχαλίας
Ημ/νια: 09/03/2020 10:49:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν3ΜΩΞ4-ΓΓΒ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΗΝ 5/3/2020
Ημ/νια: 28/02/2020 15:28:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΘΦΩΞ4-ΣΦΡ
Θέμα: Απόφαση Ε.Π.Ζ. 16/2019
Ημ/νια: 06/02/2020 10:26:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ9ΠΩΞ4-ΤΒΩ
Θέμα: Απόφαση Ε.Π.Ζ. 18/2019
Ημ/νια: 06/02/2020 10:25:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7Σ0ΩΞ4-ΦΕΛ
Θέμα: Απόφαση Ε.Π.Ζ. 17/2019
Ημ/νια: 06/02/2020 10:01:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 78ΥΨΩΞ4-Ε00
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2019 ΩΡΑ 12:00
Ημ/νια: 24/12/2019 12:11:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ217ΩΞ4-ΘΗ1
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 15/2019 Περί μίσθωσης του χώρου της πλατείας του σταθμού της Τ.Κ. Διαβολιτσίου για την ανάπλασή της
Ημ/νια: 16/12/2019 15:00:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΘ4ΩΞ4-ΓΕ5
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μεσ.
Ημ/νια: 12/12/2019 14:51:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ20ΚΩΞ4-ΥΝΒ
Θέμα: Ε.Π.Ζ.13/2019 Περί κλάδευσης/κοπής επικίνδυνων δένδρων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας
Ημ/νια: 10/10/2019 13:21:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΠΟΩΞ4-ΧΑΤ