Οικονομικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΕΙΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ημ/νια: 20/04/2021 14:48:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΤΦΩΞ4-5Δ6
Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΔΩΡΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ημ/νια: 20/04/2021 13:58:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΕ3ΩΞ4-ΞΞ2
Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΔΑΝΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ημ/νια: 20/04/2021 12:11:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΖΜΩΞ4-ΠΟΙ
Θέμα: ΧΕΠ Μ 82/2021:ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 Β 15/ΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021
Ημ/νια: 20/04/2021 11:20:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ3ΕΩΞ4-ΞΒΤ
Θέμα: ΧΕΠ Μ83/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ Β 15 ΘΗΜΕΡΟ 2021 ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35
Ημ/νια: 20/04/2021 10:57:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΥΓΩΞ4-3ΡΗ
Θέμα: ΧΕΠ Μ80/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 Β 15/ΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021
Ημ/νια: 20/04/2021 10:37:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΓΗΩΞ4-ΧΚ3
Θέμα: ΧΕΠ Μ81/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ Β 15 ΘΗΜΕΡΟ 2021 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 20/04/2021 10:30:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 678ΝΩΞ4-0ΜΣ
Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ημ/νια: 20/04/2021 09:32:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΔΦΩΞ4-7ΩΑ
Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΟΙΧΑΛΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ημ/νια: 20/04/2021 08:41:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΝΔΩΞ4-4Ι6
Θέμα: Σύσταση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων Δ.Ε. Οιχαλίας - Α.Ο.Ε. 59/2021
Ημ/νια: 20/04/2021 07:43:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΕΕΩΞ4-Τ5Λ