Οικονομικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΧΕΠ Α242-2020. Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης του Δήμου.
Ημ/νια: 05/06/2020 13:19:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΒΝΩΞ4-ΧΚΗ
Θέμα: ΧΕΠ Δ88-20. Λογιστική Τακτοποίηση μηνός Μαίου 2020 (αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020 ) από την Zeniθ Α.Ε. για ενσωματωμένα τέλη στους λογαριασμούς.
Ημ/νια: 05/06/2020 12:01:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ33ΡΩΞ4-ΛΣΛ
Θέμα: ΧΕΠ Δ87-20. Λογιστική Τακτοποίηση μηνός Μαϊου 2020 (αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020 ) από την OTE ESTATE Α.Ε. για ενσωματωμένα τέλη στους λογαριασμούς
Ημ/νια: 05/06/2020 11:39:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΓ9ΩΞ4-ΩΒ1
Θέμα: ΧΕΠ Δ86-20. Λογιστική Τακτοποίηση μηνός Μαΐου 2020 από Ε.Τ.Ε.
Ημ/νια: 05/06/2020 11:15:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΡΥΩΞ4-ΒΧ9
Θέμα: ΧΕΠ Α241-2020. Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δ/Ε Μελιγαλά (Από 27-2-20 έως 27-4-20).
Ημ/νια: 05/06/2020 09:36:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΩΓΩΞ4-5ΛΛ
Θέμα: AAY 468-20.Επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων 4Χ4
Ημ/νια: 05/06/2020 08:50:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΔ9ΩΞ4-Μ0Η
Θέμα: XE M97 "ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Κ. ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 2020"
Ημ/νια: 04/06/2020 14:50:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ9ΓΩΞ4-ΗΦΨ
Θέμα: ΑΑΥ - Επισκευή ΚΗΗ-2822 4Χ4
Ημ/νια: 04/06/2020 14:04:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΨΣΩΞ4-ΚΩ7
Θέμα: ΑΑΥ-Έλεγχος - σφράγισμα και πιστοποίηση ταχογράφου οχήματος ΚΗΗ-2835
Ημ/νια: 04/06/2020 14:01:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΠΗΩΞ4-8ΒΜ
Θέμα: ΧΕΠ Α240-2020. Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες (Β-ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
Ημ/νια: 04/06/2020 13:56:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΘΤΩΞ4-3Μ9