Οικονομική Επιτροπή

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/01/2021
Ημ/νια: 15/01/2021 13:08:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε16ΩΞ4-Ψ75
Θέμα: Α.Ο.Ε 171/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 831/2020 Κατεπείγουσας Απόφασης Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση της προμήθειας: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» λόγω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Ημ/νια: 11/01/2021 13:29:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6449ΩΞ4-57Ρ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 155/2020 Ε.Η.Δ. Περί έγκρισης Υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Οιχαλίας, Πρόσκληση ΑΤ05, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου- Αγροτική οδοποιία».
Ημ/νια: 30/12/2020 10:57:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΓΘΩΞ4-ΗΗΣ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 157/2020 Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2020.
Ημ/νια: 24/12/2020 15:37:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΡΧΩΞ4-0ΤΔ
Θέμα: Πρόσκληση στην υπ’ αριθ. 27/2020 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας.
Ημ/νια: 24/12/2020 10:11:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΝ8ΩΞ4-ΦΚ8
Θέμα: Α.Ο.Ε. 169/2020 Περί ανάθεσης, της εκπροσώπησης του Δήμου Οιχαλίας ενώπιον του Αρείου Πάγου, σε δικηγόρο με την ιδιότητα αυτή (άσκηση του ενδίκου μέσου αίτησης αναίρεσης, εναντίον της αριθ. 25/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας και παράσταση κατά την συζήτησή της)
Ημ/νια: 23/12/2020 13:00:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΥΟΩΞ4-8Α8
Θέμα: Α.Ο.Ε. 165/2020 Επικαιροποίηση τελών καθαριότητας- ηλεκτροφωτισμού
Ημ/νια: 23/12/2020 10:55:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΓ3ΩΞ4-2ΒΜ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 164/2020 Επικαιροποίηση τελών κοιμητηρίων
Ημ/νια: 23/12/2020 10:39:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ1ΔΩΞ4-3ΝΨ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 163/2020 Επικαιροποίηση τελών ύδρευσης/άρδευσης/αποχέτευσης.
Ημ/νια: 23/12/2020 10:27:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ17ΛΩΞ4-Ζ8Ρ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 167/2020 Ε.Η.Δ. Εξειδίκευση πιστώσεων π/σμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Οιχαλίας.
Ημ/νια: 22/12/2020 15:22:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΚ1ΩΞ4-ΝΣΩ