Οικονομική Επιτροπή

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: A.O.E. 59/2020 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση και καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δήμου Οιχαλίας για πυροπροστασία», με Α.Μ. 57/2020 π/σμού δαπάνης 70.370,00 €
Ημ/νια: 04/06/2020 13:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΕ3ΩΞ4-Π4Α
Θέμα: Α.Ο.Ε. 61/2020 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιπυρική περίοδο 2020.
Ημ/νια: 03/06/2020 14:46:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω511ΩΞ4-ΒΩΦ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 58/2020 Αποδοχή δωρεών Υγειονομικού Υλικού Προστασίας (μάσκες)
Ημ/νια: 02/06/2020 13:54:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ6ΦΩΞ4-2ΩΓ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 57/2020 Αποδοχή παραχώρησης ενός επιβατικού αυτοκινήτου από την εταιρεία Autohellas-Hertz μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε.
Ημ/νια: 02/06/2020 11:58:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΒ1ΩΞ4-ΟΙΡ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 55/2020 Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αγορά μεγαρόσημων
Ημ/νια: 02/06/2020 11:49:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΦΡΩΞ4-ΩΓ2
Θέμα: Α.Ο.Ε. 52/2020 Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2020
Ημ/νια: 28/05/2020 09:24:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΥΡΩΞ4-ΙΦΕ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 56/2020 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης π/σμού εσόδων- εξόδων Α’ τριμήνου 2020 (περίοδος 01-01-2020 έως 31-03-2020).
Ημ/νια: 27/05/2020 14:38:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ42ΥΩΞ4-ΧΜΛ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 29-05-2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΩΡΑ 12:00 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Ημ/νια: 25/05/2020 15:12:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΡΕΩΞ4-96Η
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 22-05-2020 ΗΜΕΡΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ 12:00 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
Ημ/νια: 18/05/2020 15:24:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΩΛΩΞ4-Ζ75
Θέμα: Α.Ο.Ε. 51/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 223/2020 Κατεπείγουσας Απόφασης Δημάρχου με θέμα: { Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Χειρουργικών μασκών», για πρόληψη/αποφυγή και περιορισμό του Κορωνοϊού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016}
Ημ/νια: 23/04/2020 09:38:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ0ΙΩΞ4-ΤΧΔ