Οικονομική Επιτροπή

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Α.Ο.Ε. 82/2021 Έγκριση τμήματος, από χ.θ. 0+273.94 έως 0+540.49, οριστικής μελέτης Οδοποιίας που αφορά την βελτίωση οδού πρόσβασης στην ΜΕΑ-ΧΥΤΥ στην Καλλιρρόη Δήμου Οιχαλίας και έγκριση του αντίστοιχου τμήματος της συνοδής μελέτης Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης
Ημ/νια: 19/04/2021 12:50:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΛΡΩΞ4-ΡΙ2
Θέμα: Πρόσκληση στην υπ' αριθ. 12/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας
Ημ/νια: 16/04/2021 14:22:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Λ8ΩΞ4-ΔΗΗ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 83/2021 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οιχαλίας και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α. Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση/εκπόνηση των μελετών: α) Ανάπλαση πηγών «Κουμπέ», τ.κ. Κάτω Μέλπειας, Δ.Ε. Ανδανίας, β) Ποδηλατόδρομος – πεζόδρομος επί της 24ης Ε. Ο. στο τμήμα Μελιγαλά – Μερόπη και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής.
Ημ/νια: 16/04/2021 13:43:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΒΟΩΞ4-ΣΗΦ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 84/2021 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Οιχαλίας με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Δημοτικού Σταδίου Μελιγαλά Δήμου Οιχαλίας» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής.
Ημ/νια: 16/04/2021 11:55:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 976ΥΩΞ4-ΜΤΙ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 86/2021 Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2021
Ημ/νια: 16/04/2021 09:31:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΞΙΩΞ4-0ΗΖ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 80/2021 Έγκριση του 1ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021».
Ημ/νια: 15/04/2021 14:09:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΒΦΩΞ4-ΒΓΨ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 81/2021 Αποδοχή χρηματοδότησης, ποσού 49.500,00 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
Ημ/νια: 15/04/2021 12:34:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΕ4ΩΞ4-ΓΓΒ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 79/2021 Εξειδίκευση πιστώσεων π/σμού οικ. Έτους 2021
Ημ/νια: 14/04/2021 14:42:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 922ΩΩΞ4-Χ6Ε
Θέμα: Α.Ο.Ε. 78/2021 Έγκριση της αριθ. 217Β/2021 Κατεπείγουσας Απόφασης Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Μίσθωση μηχανήματος για αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Καρνασίου» λόγω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.
Ημ/νια: 14/04/2021 11:13:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ57ΩΞ4-Λ87
Θέμα: Α.Ο.Ε. 85/2021 Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
Ημ/νια: 13/04/2021 14:48:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΜ3ΩΞ4-ΧΓ4