Τεχνικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Aποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας»
Ημ/νια: 05/06/2020 13:40:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΧ6ΩΞ4-ΜΒΧ
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση και καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δήμου Οιχαλίας για πυροπροστασία»
Ημ/νια: 04/06/2020 15:08:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΦΚΩΞ4-ΛΣΓ
Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών Έργου “Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Διαβολιτσίου στην Δ.Ε. Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας”.
Ημ/νια: 01/06/2020 11:04:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ84ΩΞ4-0ΜΞ
Θέμα: Ορισμός Επιβλέποντα στο έργο “Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Διαβολιτσίου στην Δ.Ε. Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας ”, Α.Μ. 19/2018,
Ημ/νια: 01/06/2020 10:58:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ9ΤΩΞ4-ΖΒΑ
Θέμα: 26-2020 «Απευθείας ανάθεση της >
Ημ/νια: 01/06/2020 10:06:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ08ΩΞ4-Μ0Π
Θέμα: 25/2020 «Απευθείας ανάθεση της >
Ημ/νια: 01/06/2020 10:02:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 674ΗΩΞ4-Ρ3Ο
Θέμα: 24-2020 «Απευθείας ανάθεση της >
Ημ/νια: 01/06/2020 09:59:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 64Η8ΩΞ4-ΦΟ5
Θέμα: 23-2020 «Απευθείας ανάθεση της >
Ημ/νια: 01/06/2020 09:52:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ9ΦΩΞ4-91Σ
Θέμα: 22-2020 Απευθείας ανάθεση της >
Ημ/νια: 01/06/2020 09:46:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΥΒΩΞ4-ΔΛΞ
Θέμα: 21-2020 Απευθείας ανάθεση της >
Ημ/νια: 01/06/2020 09:40:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΤΝΩΞ4-9Υ5