Τεχνικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΑΝΙΑΣ», λόγω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.
Ημ/νια: 05/01/2021 15:04:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΧ2ΩΞ4-ΧΟΨ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας "Καθαρισμός Απόφραξη δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων και φρεατίων Δ.Ε Μελιγαλά"
Ημ/νια: 30/12/2020 14:01:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο0ΓΩΞ4-Μ77
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για «ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ»
Ημ/νια: 28/12/2020 14:49:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΚΒΩΞ4-3ΔΣ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας Οικοδομικών υλικών Κοιμητηρίων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Ημ/νια: 24/12/2020 12:50:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΔΦΩΞ4-ΠΝ8
Θέμα: Ανάθεση της κατεπείγουσας προμήθειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ημ/νια: 23/12/2020 13:57:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΙΗΩΞ4-4Χ1
Θέμα: Ανάθεση της κατεπείγουσας προμήθειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ημ/νια: 23/12/2020 13:43:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΕΑΩΞ4-Ξ2Ζ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της >
Ημ/νια: 21/12/2020 20:12:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΑΤΩΞ4-Λ2Β
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2020 Απευθείας ανάθεση της Ημ/νια: 18/12/2020 13:38:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΖ7ΩΞ4-7ΓΤ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Aπολύμανση χώρων Δημαρχείου»
Ημ/νια: 17/12/2020 12:35:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω03ΕΩΞ4-Ε43
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για «Εργασίες συντήρησης πρώην Δημαρχείου Μερόπης»
Ημ/νια: 11/12/2020 16:19:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΣΨΩΞ4-Ν60