Ο ΔΗΜΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ

Ο Δήμος Οιχαλίας συστάθηκε με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», με έδρα τον Μελιγαλά και αποτελείται από τους καποδιστριακούς Δήμους Ανδανίας, Δωρίου, Είρας, Μελιγαλά και Οιχαλίας.

Βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του Νομού Μεσσηνίας, η έκτασή του ανέρχεται σε 411,4 km2 και ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 σε 11.753 κατοίκους.