Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο  Δήμος Οιχαλίας  ανακοινώνει ότι κατόπιν της  αριθ.  82 /2015 Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής , για  την ομάδα των καυσίμων του Δήμου Και των Νομικών του Προσώπων  δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στο διαγωνισμό  που διεξήχθη στις 23/3/2015 καθώς και στον επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό  της 21/4/2015 και καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται  να καταθέσουν προσφορές.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Οιχαλίας στο Δημαρχείο στο Μελιγαλά , μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς  την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι  29 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00μμ .

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια  τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας και των Νομικών Προσώπων. 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν  την Μελέτη της Υπηρεσιών για τα καύσιμα και το   Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Οιχαλίας στο Μελιγαλά στο Δημαρχείο ,κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες .

Εκ του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πρόσφατες αναρτήσεις