Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 6ΗΣ ΚΑΙ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος  Οιχαλίας  μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω και της ανωτέρας βίας που προέκυψε από την εκδήλωση των έντονων βροχοπτώσεων στις 6 & 7-9-2016 προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση της παρακάτω εργασίας :
«Αποκατάσταση  ζημιών από θεομηνία 6ης  και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 Γ»  φάσης , μ ε κατεπείγουσα διαδικασία
Η ανάθεση θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ) του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» «….στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση…»
Γίνονται δεκτές προσφορές από κατόχους χωματουργικών μηχανημάτων σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιέχει την οικονομική προσφορά .
Επίσης θα προσκομιστεί :
Α) φορολογική ενημερότητα Β) ασφαλιστική ενημερότητα Γ) Ποινικό μητρώο και καταστατικό εταιρείας , εφόσον απαιτείται.
Κριτήρια για την ανάθεση έκαστου έργου θα είναι η χαμηλότερη προσφορά
Υπογραμμίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει προσφορά μόνο μία (1)  οικονομική προσφορά : ως κάτωθι

Α.Α. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
01 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ
02 ΔΕΣΥΛΛΑ
03 ΑΝΔΑΝΙΑ
04 ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ
05 ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΑ –ΑΝΘΟΥΣΑ- ΠΕΥΚΟ
06 ΚΑΤΣΑΡΟΥ –ΣΙΑΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ
07 ΑΝΩ ΜΕΛΠΕΙΑ –ΚΑΤΩ ΜΕΛΠΕΙΑ
08 ΜΕΡΟΠΗ – ΦΙΛΙΑ
09 ΜΑΝΤΖΑΡΙ –ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ –ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΣ -ΜΑΓΟΥΛΑ
10 ΑΓΡΙΛΟΒΟΥΝΟ –ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ –ΜΑΝΔΡΑ -ΗΛΕΚΤΡΑ
11 ΚΟΚΛΑ ΧΑΛΚΙΑ
12 ΒΑΣΙΛΙΚΟ –ΝΕΟΧΩΡΙ
13 ΔΩΡΙΟ
14 ΣΚΑΛΑ
15 ΜΑΛΘΗ
16 ΨΑΡΙ
17 ΣΟΛΑΚΙ – ΟΙΧΑΛΙΑ –ΜΑΛΤΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ
18 ΜΙΛΑ –ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
19 ΣΥΡΡΙΖΟ-ΜΑΡΙΝΑ –ΣΤΑΣΙΜΟ-ΝΕΔΑ ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ

.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την 07/11/2016 και ώρα 11:00 και θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Οιχαλίας.
Πληροφορίες: Αναστάσιος Καλοβυρνάς Τηλ. 2724360345
Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς :
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
entupo-oikon-prosf
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ