Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΩΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΑ ΜΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα  MAIO

Ο Δήμαρχος Οιχαλίας

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτωση κ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-04-2012) με την οποία προστέθηκε περ. κ’ στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3812/2009, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να προσλαμβάνουν εργατικό και τεχνικό προσωπικό μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.
  3. Την υπ’ αριθμ. 21097/28.5.2012 – αριθμ. εγκύκλιο 37 του Υπουργείου Εσωτερικών.
  4. Την υπ΄ αριθμ. 188/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι είκοσι (20) ατόμων και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο.
  5. Την αριθμ. πρωτ. 104773/6624/28-11-2014 εγκριτική της ανωτέρω απόφασης Δ.Σ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
  6. Τις διατάξεις τις υποπ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, από την οποία προκύπτει ότι οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων δύναται να απασχολούν μηνιαίως έως είκοσι (20) άτομα.
  7. Τις ανάγκες στο Δήμο μας για το μήνα Mάϊο 2015, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (05) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Μάιο , συνολικού αριθμού είκοσι (20)  ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Εργάτες Γενικών καθηκόντων Είκοσι (20) Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (παρ.2 του άρθρου 52 του Ν. 2527/1997)

 

Έως πέντε (5)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλεγούν.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Οιχαλίας στο Μελιγαλά, όπου εδρεύει η υπηρεσία, στους πίνακες ανακοινώσεων στα ΚΕΠ του Δήμου και να δημοσιευτεί στο Διαύγεια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από το Δήμο και να την υποβάλουν, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας κατά τις ημερομηνίες από την Τρίτη 28/4/2015 έως και την Δευτέρα 4/5/2015          

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής :

– Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΩΕΗΧΩΞ4-ΙΑΧ ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΩΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΑ ΜΑΙΟΥ

Πρόσφατες αναρτήσεις