Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ο Οργανισμός Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας & Αθλητισμού του  Δήμου Οιχαλίας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 24/2022 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 1478/23-01-2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Μερικής Απασχόλησης, 2μηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στο 1ο Κ.Δ.Α.Π. Μελιγαλά, (καθημερινά με ωράριο 16:00 με 20:00) με την κάτωθι ειδικότητα και τα αντίστοιχα Απαιτούμενα προσόντα :

 

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Π.Ε. Φυσικής Αγωγής.

1

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

 

2 Μήνες από την Υπογραφή της Συμβάσεως.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους  επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ανωτέρω θέσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  • Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Αντίγραφο Πτυχίου.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 30/01/2023 έως και 03/02/2023 στο Δημαρχείο στο Μελιγαλά, στον  1ος όροφο,

στον  κ. Κοντογιαννόπουλο Παναγιώτη.

ΨΘ6ΥΟΛΥΝ-ΘΨΩ

Πρόσφατες αναρτήσεις