Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ «ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ».

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΕΡΙ « ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ».

    Ο Δήμος Οιχαλίας στα πλαίσια του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 ( ΦΕΚ 107 Α΄ / 31.07.2017) περί «Ρυθμίσεων οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 30-09-2017.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 30η Νοεμβρίου 2017 (άρθρο 52 παρ. 3 Ν. 4483/2017).
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4483/2017 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 30-09-2017 προς ΟΤΑ α’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.
Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Δ. Το σύνολο των οφειλών δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε εκατό(100) μηνιαίες δόσεις με την προυπόθεση ότι το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου    
     –Υπ. Επικοινωνίας: κ. Χριστογιαννοπούλου Αλίκη & κ. Καπερνέκα Σοφία – Τηλ. 2724360349 ).
 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις