Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο

για το μήνα Ιούλιο

 
Ο ∆ήμαρχος Οιχαλίας
 
Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτωση κ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-04-2012) με την οποία προστέθηκε περ. κ’ στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3812/2009, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους ∆ήμους να προσλαμβάνουν εργατικό και τεχνικό προσωπικό μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 210 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει.
  3. Την υπ’ αριθμ. 21097/28.5.2012 – αριθμ. εγκύκλιο 37 του Υπουργείου Εσωτερικών.
  1. Την υπ ́ αριθμ. 188/2014 απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι είκοσι (20) ατόμων και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο.
  2. Την αριθμ. πρωτ. 104773/6624/28-11-2014 εγκριτική της ανωτέρω απόφασης ∆.Σ από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
  3. Τις διατάξεις τις υποπ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, από την οποία προκύπτει ότι οι ∆ήμοι με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων δύναται να απασχολούν μηνιαίως έως είκοσι (20) άτομα.
  4. Τις ανάγκες στο ∆ήμο μας για το μήνα Ιούλιο του 2016, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (05) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιούλιο , συνολικού αριθμού δέκα πέντε (15)
ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Δέκα Πέντε(15) Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (παρ.2 του αρθρου 52 του Ν.2527/1997) Έως πέντε (5)

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλεγούν.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων τουδημοτικού καταστήματος του ∆ήμου Οιχαλίας στο Μελιγαλά, όπου εδρεύει η υπηρεσία, στους πίνακες ανακοινώσεων στα ΚΕΠ του ∆ήμου και να δημοσιευτεί στο ∆ιαύγεια.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία
χορηγείται από το ∆ήμο και να την υποβάλουν, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού & ∆ιοικητικής Μέριμνας από την ∆ευτέρα 4/7/2016 εως Παρασκευή 8/7/2016 .
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής :
– φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.

Πρόσφατες αναρτήσεις