Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Αναρτήθηκαν σήμερα 2/9/2021 οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης – μοριοδότησης υποψηφίων, μερικής απασχόλησης , για την πρόσληψη προσωπικού για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων του Δήμου Οιχαλίας, για το σχολικό έτος 2021-2022

Αναρτήθηκαν σήμερα 2/9/2021 οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης –
μοριοδότησης υποψηφίων,  μερικής απασχόλησης , για την
πρόσληψη προσωπικού για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων του Δήμου Οιχαλίας, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.7810/25-8-2021 Ανακοίνωση .
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς , μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών . Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:   meligala@otenet.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας
επιτυχόντων -προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις