Αναρτήθηκαν σήμερα 2/9/2021 οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης – μοριοδότησης υποψηφίων, μερικής απασχόλησης , για την πρόσληψη προσωπικού για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων του Δήμου Οιχαλίας, για το σχολικό έτος 2021-2022

Αναρτήθηκαν σήμερα 2/9/2021 οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης –
μοριοδότησης υποψηφίων,  μερικής απασχόλησης , για την
πρόσληψη προσωπικού για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων του Δήμου Οιχαλίας, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.7810/25-8-2021 Ανακοίνωση .
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς , μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών . Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:   meligala@otenet.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας
επιτυχόντων -προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print