Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Εργασίες Ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Εργασίες
Ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.» :

110-2023 (9Φ73ΩΞ4-ΞΦΤ)

espd-request-v2-12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Ρ459ΩΞ4-95Ν) ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΣΑΥ

ΦΑΥ