ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος – Ιούνιος)