ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος – Αύγουστος)