Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

admin
0 comments March 2, 2024

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων ατόμων, προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων , προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση : […]

Read More
admin
0 comments March 2, 2024

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ένα (1) άτομο, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής ειδικότητα με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός  (1)ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής ειδικότητα  με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Read More
admin
0 comments March 2, 2024

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας : 9Ν1ΠΩΞ4-ΛΝ3 (1) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 10/5/2023 εως 15/5/2023 στο Δημαρχείο στο Μελιγαλά , 2ος όροφος κα Δέδε Μαρία.

Read More
admin
0 comments March 2, 2024

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ».

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» : 6Σ96ΟΛΥΝ-Λ3Υ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 10/5/2023 εως 15/5/2023στο Δημαρχείο στο Μελιγαλά , 2ος όροφος κα Δέδε Μαρία.

Read More
admin
0 comments March 2, 2024

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.ΟΧ, ενός (1) ατόμου για την θέση ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την θέση ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου : Ψ09ΧΟΛΥΝ-4Α7 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί […]

Read More
admin
0 comments March 2, 2024

“Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων : ΑΙΤΗΣΗ Υ Δ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ

Read More
admin
0 comments March 2, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Οιχαλίας»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες της ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Οιχαλίας» : espd-request-v2 (1) ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΠΕΡΙΛΗΨΗ (6Ι2ΨΩΞ4-ΜΕΥ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ (1) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ_signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ […]

Read More
admin
0 comments March 2, 2024

Πρόσληψη επτά ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το Δήμο Οιχαλίας.

Ο Δήμος Οιχαλίας, ύστερα από την υπ’ αριθ.  18/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,   η οποία εγκρίθηκε με την 26265/29-3-23 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, […]

Read More
admin
0 comments March 2, 2024

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023-2024”

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Read More