Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ». :

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΜΕ ΑΔΑΜ

Ε.Σ.Υ

ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ

ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Περίληψη-Διακήρυξης_Υποέργο 1 με ΑΔΑ(6ΘΘΞΩΞ4-ΜΔΣ) και ΑΔΑΜ

ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΥ

 

Πρόσφατες αναρτήσεις