ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “Συντήρηση επισκευή Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης άρδευσης Δήμου Οιχαλίας”, στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες :

ATT00195

ATT00198

ATT00201

ATT00204

ATT00207

ATT00210

ATT00124

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου