Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3852/2010
β) την αριθ. 72/2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί σχεδιασμού ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Οιχαλίας»,
γ) την αριθ. 79/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού,

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τη διενέργεια διαγωνισμού για την δημιουργία Δηλωτικού Σήματος του Δήμου μας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους:
Προθεσμία υποβολής των προτάσεων

 • Η προθεσμία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της περιληπτικής προκήρυξης του διαγωνισμού στον ημερήσιο τύπο δηλαδή έως 21/07/2016.
 • Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά σε αρχείο jpg στο email : meligala@otenet.gr ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση (Δήμος Οιχαλίας, Πλατεία Αγίου Ιωάννη, Μελιγαλάς Τ.Κ 24002). Εξωτερικά του φακέλου να αναφέρεται «Πρόταση για την επιλογή δηλωτικού σήματος του Δήμου Οιχαλίας», παραθέτοντας και τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

Όροι συμμετοχής προδιαγραφές
Το λογότυπο θα πρέπει :

 • Να είναι πρωτότυπο και μοναδικό, όπως ορίζεται στον Περί του Δικαιώματος Πνευματικής ιδιοκτησίας Ν.2121/1993 ‘’Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα’’(ΦΕΚ Α25/4-3-1993).
 • Να σχετίζεται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του Δήμου Οιχαλίας.
 • Να αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα το κεντρικό νόημα της εικόνας.
 • Να προσελκύει την προσοχή του εν δυνάμει επισκέπτη.
 • Να μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
 • Να διατίθεται σε δύο εκδοχές σε ξενόγλωσση εκδοχή και Ελληνική εκδοχή.
 • Να είναι αναγνωρίσιμο, επιδεκτικό σε σμίκρυνση και σε μεγέθυνση χωρίς να χάνει την επικοινωνιακή του δύναμη, καθώς και το λειτουργικό στη χρήση του ώστε να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή(π.χ Σημαία, πινακίδες, σφραγίδες, κάρτες, επιστολές αλληλογραφίας, φάκελοι αλληλογραφίας κλπ).
 • Να συνοδεύεται και με ανάλογο κείμενο αιτιολογίας/επεξήγησης της σύλληψης της ιδέας από τον δημιουργό.
 • Να παραδοθεί ψηφιακά, σε διάσταση Α4, σε ανάλυση 300 dpi, σε κλειστό αρχείο jpg.
 • Να παραδοθεί τυπωμένο σε λευκό χαρτί Α4, σε ασπρόμαυρη και έγχρωμη εκτύπωση.
 • Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από επταμελή επιτροπή του Δήμου Οιχαλίας
 • Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλλει μέχρι και δύο προτάσεις
 • Δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τους συμμετέχοντες. Εξαιρούνται μόνο τα μέλη της επιτροπής.
 • Ο Δήμος Οιχαλίας θα κατέχει την αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της υιοθετημένης πρότασης.
 • Η αποστολή πρότασης συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή όλων των προαναφερόμενων όρων και πλευράς συμμετεχόντων.

 
Σύνθεση Επιτροπής

 • Σταθόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος Οιχαλίας (Πρόεδρος)
 • Ηλιόπουλος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος (Αντιπρόεδρος)
 • Παναγόπουλος Άγγελος, Αρχιτέκτονας
 • Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Δ/ντής του Λυκείου Μελιγαλά
 • Αραπογιάννη Ξένη, Αρχαιολόγος
 • Γεωργακοπούλου Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλος
 • Σακελλαριάδης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος

 
 Έπαθλο – Βραβείο

 • Ο Δήμος Οιχαλίας ορίζει χρηματικό έπαθλο 500 € για την επικρατέστερη πρόταση.
 • Το έντυπο της προκήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού άπαξ.

 

Πρόσφατες αναρτήσεις