Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 80,81 & 192 του Ν. 3463/2006.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ 12/2005.
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.ε του Π.Δ 34/1995.
 3. Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.:50834/12.05.2015 (Σχετ.:K1-707/2015) με θέμα:”Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με υπαίθριες, ψυχαγωγικές δραστηριότητες (λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λ.π.”) του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας καιΤουρισμού.
 1. Τη με αριθμό 71/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας
 2. Τη με αριθμό 91/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Το γεγονός ότι με την εκμίσθωση του χώρου η ωφέλεια του Δήμου είναι προφανής γιατί θα προκύψει σημαντικό έσοδο.
 1. Το τοπογραφικό σχέδιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Οιχαλίας.

Διακηρύσσει :
Ότι εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος ψυχαγωγικής παιδείας (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), κατά τις ημέρες που θα διεξαχθεί η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη (04/09/2016 έως 10/09/2016) στην Τ.Κ. Μελιγαλά, ως ειδικότερα αυτός αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η εκμίσθωση θα γίνει με τους παρακάτω όρους:
1) Περιγραφή της εκμισθούμενης εκτάσης- E ίδος εκμετάλλευσης
Η προς εκμίσθωση έκταση βρίσκεται στην Τ.Κ. Μελιγαλά νοτιοανατολικά των οδών Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταδίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχέδιο της Τ.Υ. .
Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ).
Γενικά, οτιδήποτε έχει σχέση με Λούνα Παρκ.
Στο συγκεκριμένο χώρο ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Πάρκ απαγορεύεται οτιδήποτε δεν έχει σχέση με αυτό.
Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης ήθελε εγκαταστήσει επιχείρηση άλλης μορφής ξένης προς το είδος της χρήσης για την οποία και μόνο ορίζεται ο χώρος χάνει την εγγύησή του η οποία αυτόματα εκπίπτει υπέρ του Δήμου γιατί πρόκειται για παραβίαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης.
2) Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί την ορισθείσα ημέρα και ώρα βάση διακήρυξης του Δημάρχου, ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών.
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο ή ανάλογη εξουσιοδότηση αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του
λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Μαρία Κάλλας) στις 18 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως και 11 π.μ.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί στις 23 Αυγούστου ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρoυ 192, του Ν.3463/06.
4) Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς
Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ.
5) Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ αποκλείονται όσοι οφείλουν παλαιά μισθώματα. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί κάτοχοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένα εκπρόσωποι Λούνα Παρκ και αδειών θεαμάτων.
6) Εγγυήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής
Α) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση έναρξη επαγγέλματος από τη αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης , νομιμοποίησης και εκπροσώπησης ( καταστατικό , ΦΕΚ κλπ ) καθώς και απόφαση του αρμόδιου καταστατικού οργάνου που θα περιέχει τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου που θα εξουσιοδοτείται να λάβει μέρος στην διαδικασία δημοπράτησης και να υπογράφει δεσμευτικός όλα τα απαιτούμενα έγγραφα ( σε περίπτωση νομικών προσώπων ).
 4. Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής.
 5. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.
 6. Άδεια παραμονής ( για αλλοδαπούς υπηκόους ).
 7. Φορολογική ενημερότητα.
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα , για τον ίδιο όσο και για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση
 1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
 2. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ίσον με το 1/10 του συνολικού ποσού της πρώτης προσφοράς ήτοι: 500,00 € ( άρθρο 3 παρ. γ 270/81 Π.Δ. )

11.Υπεύθυνη  δήλωση που να αναφέρει ότι γνωρίζει τους όρους της παρούσας διακήρυξης και την σχετική νομοθεσία και τους αποδέχεται , ότι διαθέτει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την άσκηση της δραστηριότητας και τα απαιτούμενα προσόντα για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Παρκ.

 1. Αριθμό και είδος μηχανημάτων που θα εγκαταστήσει στο χώρο. Ενδεικτικά αναφέρονται συγκρουόμενα αυτοκίνητα ,  ρόδα , μπαλαρίνα , παιδικό τρενάκι κλπ για τα οποία θα πρέπει να έχει  και πιστοποίηση καλής και ασφαλής λειτουργίας.

Β) Δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο τελευταίος πλειοδότης της δημοπρασίας:
Ειδικά για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ , ο ανάδοχος δικαιούται να κάνει χρήση του χώρου που θα εγκαταστήσει το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ  με βάση προσωρινής άδειας του αρμοδίου Αντιδημάρχου , πριν λάβει την οριστική άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας από το Δήμαρχο , με σκοπό να συναρμολογήσει και γενικά να εγκαταστήσει τα μηχανήματα του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.  Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και πριν από την έναρξη λειτουργίας ο ανάδοχος καταθέτει υποχρεωτικά:
1.Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή  εγκατάσταση , στατικότητα και λειτουργία των παιχνιδιών.Εάν πρόκειται να λειτουργήσουν πίστες αυτοκινητιδίων απαιτείται τεχνική έκθεση διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού με τα τεχνικά στοιχεία , χαρακτηριστικά και τον αριθμό των οχημάτων.
2.Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής περί της ασφάλειας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και ότι οι εγκαταστάσεις είναι κάτω των δέκα ( 10 ) ίππων.

 1. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης ( Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 ( Α ΄216 ).
 2. Bεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων , αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου.
 3. Βεβαίωση της Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η ανύψωση.
 4. Τοπογραφικό σχέδιο του χώρου εγκατάστασης των μηχανημάτων του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στο οποίο θα απεικονίζονται αναλυτικά όλα τα μηχανήματα.
 5. Γνωμάτευση του Συμβουλίου « Περί θεάτρων – κινηματογράφων ».
 6. Βεβαίωση από Πολεοδομική Υπηρεσία από την οποία να προκύπτει ότι η απόσταση των εγκαταστάσεων είναι τουλάχιστον 150 μέτρα από:

α) την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία ( κύρια ή δευτερεύουσα ) , ξενοδοχείο , σχολείο , νοσοκομείο , γηροκομείο , σανατόριο  , χώρο λατρείας , υπαίθριο θέατρο  και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία
 β) χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό / πολιτιστικό χαρακτήρα ( αρχαιολογικοί χώροι κλπ ) και
 γ) χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας ( βιότοποι )

 1. Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσής του πριν την έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και στη συνέχεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.

 1. Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε τρείς (3) ημέρες, από την κοινοποίηση έγγραφης πρόσκλησης του Δήμου, να περάσει για την σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού, που για λογαριασμό του Δήμου υπογράφει ο Δήμαρχος, αλλιώς κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού.

 1. Διάρκεια εκμίσθωσης

Η μίσθωση αρχίζει την Κυριακή 04-09-2016 και λήγει το Σάββατο 10-09-2016.

 1. Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου Οιχαλίας μετά την κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας– συγχρόνως με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
11.Υποχρεώσεις μισθωτή, δήμου
α. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Απαγορεύεται ο μισθωτής να επεκτείνεται σε μη μισθωμένους από αυτόν, χώρους.
β. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Παρκ υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.
γ. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του πλειοδότη και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του, σύμφωνα με την HD 384/4-3-2004 οδηγία του ΕΛΟΤ.
δ. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Παρκ υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου μηχανικού ότι τα μηχανήματα-συγκροτήματα είναι κατάλληλα τοποθετημένα και τα ηλεκτρομηχανολογικά τους τμήματα (ηλεκτροκινητήρες, μηχανήματα, καλώδια) είναι άρτια συνδεδεμένα κολλημένα και ασφαλή, κατάλληλα για χρήση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς.
ε. Βεβαίωση διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού ότι τα μηχανήματα-συγκροτήματα είναι τοποθετημένα σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες, πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας, είναι ασφαλή και κατάλληλα για χρήση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς.
στ. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του Λούνα Παρκ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ’ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του, μη αποκλειόμενης της συνυπευθυνότητας του Δήμου, βάσει των υπαρχουσών διατάξεων περί αστικής ευθύνης. Σημειωτέον ότι η εγκατάσταση του Λούνα Παρκ θα είναι εφοδιασμένη με δικό της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι καινούργια και κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.
Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου (του Δήμου ουδεμία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
ζ. Ο μισθωτής του χώρου οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Λούνα Παρκ πριν από την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, ώστε να διενεργηθεί αυτοψία από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και να εκδοθεί στη συνέχεια η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας από τον Δήμο Οιχαλίας.
η. Ο μισθωτής του χώρου έχει υποχρέωση να διατηρεί καθαρό τον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων της ψυχαγωγικής παιδείας, καθ’ ολη τη διάρκεια συλλέγοντας τα απορρίμματα σε σακούλες απορριμμάτων και χάρτινα χαρτοκιβώτια, προκειμένου η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου να προχωράει στην καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων.
θ. Ο μισθωτής του χώρου έχει υποχρέωση να απέχει από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς.
ι. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Παρκ στον προβλεπόμενο χώρο που χορηγήθηκε η άδεια τοποθέτησής του ( όχι μόνο κατά το χρόνο εγκατάστασης των ψυχαγωγικών παιδειών αλλά και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του).
κ. Ο Δήμος υποχρεούται να αποστείλει την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελληνική Αστυνομία.

 1. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

Ειδικά για την εγκατάσταση και λειτουργία του Λούνα Παρκ, ο ανάδοχος δικαιούται να κάνει χρήση του χώρου, που θα εγκαταστήσει το Λούνα Παρκ, με βάση προσωρινή άδεια του αρμοδίου Αντιδημάρχου, πριν λάβει την οριστική άδεια, με σκοπό να συναρμολογήσει και γενικά να εγκαταστήσει τα μηχανήματα του Λούνα Παρκ.
Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας θα εκδοθεί από τον Δήμο μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο άρθρο 6 περ.Β της παρούσας διακήρυξης και διενεργηθεί έλεγχος των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου για να διαπιστωθεί ότι τηρούνται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 1. Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 1. Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση – Λοιπές απαγορεύσεις

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 1. Ευθύνη Δήμου

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

 1. Επανάληψη της δημοπρασίας
 2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.
 1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί  του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

 1. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέντος ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 1. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
 1. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

17.Δημοσίευση Διακήρυξης-Έξοδα δημοσίευσης
Περίληψη της διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο «Προγράμμα Δι@ύγεια» και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου σε δυο (2) ημερήσιες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας και θα τοιχοκολληθεί αντίγραφο αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου στην Τ.Κ. Μελιγαλά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 270/1981.
Οι δαπάνες δημοσιεύσεων βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη και καταβάλλονται πριν τη σύνταξη του σχετικού συμφωνητικού.

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τo Γραφείο Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Οιχαλίας (Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Ιωάννου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2724360349-2724360300-και Fax:2724023477) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση ή στο email  του Δήμου meligala@otenet.gr.
19.Λοιποί όροι
Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.
 
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του 270/ 1981 Π.Δ..