Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΑΙ ΔΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ»
 
Άρθρο 1: Εργασία
Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία «προετοιμασία, παρασκευή, μεριδοποίηση φαγητού για τα παιδιά που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς Μελιγαλά & Δωρίου, με τη χρήση πρώτων υλών Α΄ ποιότητας, η προμήθεια των οποίων βαρύνει τον ανάδοχο»,  προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ  (43.680,00€) συν Φ.Π.Α. 24% (δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών  10.483,20€), δηλαδή συνολικά πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (54.163,20 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (για το έτος 2016 στον Κ.Α.15.6162.02 ποσό 14.999,04 με ΦΠΑ 24% και για το έτος 2017 καταλογίζετε πίστωση ποσού 39.164,16 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 1/2016 μελέτη του Οργανισμού.
Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα παραλαμβάνονται στα γραφεία του Οργανισμού την ΤΕΤΑΡΤΗ  03/08/2016 και ώρα από 10.30π.μ. έως 11.00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Εάν δεν προσέλθει ενδιαφερόμενος/η να καταθέσει προσφορά κατά την ανωτέρω ημερομηνία του διαγωνισμού, θα διεξαχθεί επαναληπτικός διαγωνισμός στις 10/08/2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ κατά τις ίδια ώρα και τόπο.
Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού μετά το πέρας της παραλαβής των προσφορών (03/08/2016 και ώρα 11.00 π.μ) και σε τυχόν επαναληπτική (10/08/2016 και ώρα 11.00 π.μ). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφανθεί σε συνεδρίασή του σχετικά με την επιλογή αναδόχου.
 
Άρθρο 4: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι οι Παιδικοί Σταθμοί Μελιγαλά και Δωρίου.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/07/2017.
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.
 
Άρθρο 5: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Οργανισμός.
Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωμής
Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής:
Η εξόφληση των τιμολογίων (που θα εκδίδονται ανά μήνα) θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής τους, εφόσον έχει ήδη συνταχθεί βεβαίωση της Επιτροπής παραλαβής εργασιών περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων, με έκδοση επιταγής και μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού και με την προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων και τη θεώρηση του εντάλματος πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει: α) να είναι φορολογικά ενήμερος από τη ΔΟΥ για τυχόν χρέη προς το Δημόσιο, β) ασφαλιστικά ενήμερος από το ΙΚΑ και τυχόν άλλα ασφαλιστικά ταμεία των επιτηδευματιών (Τ.Ε.Β.Ε., Ταμείο Εμπόρων).
Προκαταβολή στους αναδόχους για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.
Άρθρο 7 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο του Οργανισμού στο Μελιγαλά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλέφωνο 2724360343 και  FAX 2724023477).
Άρθρο 8: Λοιποί όροι
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, σε συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφανθεί σε συνεδρίασή του σχετικά με την επιλογή αναδόχου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) συνεταιρισμοί και γ) ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 1. 3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα περιέχονται σε φάκελο ξεχωριστό με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής». Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε δύο αντίγραφα, σε φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». Και οι δύο ανωτέρω φάκελοι θα εμπεριέχονται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα αναφέρεται η επωνυμία της επιχείρησης, η ημερομηνία του διαγωνισμού και ο τίτλος της εργασίας. Ανάδοχος θα αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική προσφορά οφείλουν επίσης να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (εις διπλούν) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα

Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Επίσης, οφείλουν να προσκομίσουν εις διπλούν:
α) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης,
β) Κατάσταση προσωπικού, από την οποία θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει τα ανάλογα τυπικά προσόντα για την ειδικότητα ΜΑΓΕΙΡΩΝ και υπεύθυνη δήλωση ότι θα διατίθεται για τη συγκεκριμένη εργασία.
γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07, για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και για κάποιο από τα προβλεπόμενα από τον Αγορανομικό Κώδικα αδικήματα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα νομικά πρόσωπα απόσπασμα ποινικού μητρώου θα πρέπει να προσκομιστεί για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.).
δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναστολή εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση.
ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
στ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός τους. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ζ)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
η) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
θ) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ι) Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 • δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας
 • δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του δημοσίου με αμετάκλητη

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
ια) Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τον παραπάνω φάκελο.
ιβ) Πιστοποιητικό για την προσήκουσα ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρισίμων σημείων ελέγχου (HACCP), που χορηγείται από τον ΕΦΕΤ ή τον ΕΛΟΤ ή από άλλους αρμόδιους προς τούτο δημόσιους φορείς και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τούτο από τους εν λόγω φορείς, γίνεται δεκτό πιστοποιητικό εκδιδόμενο από άλλους αναγνωρισμένους φορείς διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή από αντίστοιχους φορείς διαπίστευσης της αλλοδαπής.
ιγ) Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετική/επαγγελματική ικανότητα που να αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη , δηλαδή αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις , σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία  σε παρόμοια έργα.
Ελάχιστο κριτήριο αποτελεί προηγούμενη εμπειρία τριών (3) ετών στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών μαζικής σίτισης, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση πίνακα αντίστοιχης / αντίστοιχων συμβάσεων (ως μαζική σίτιση για την παρούσα διακήρυξη θεωρείται η συστηματική επί καθημερινής βάσης παροχής πλήρους σίτισης πενήντα (50) τουλάχιστον ατόμων για διάστημα όχι μικρότερο των εννέα μηνών  ετησίως. Απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση ότι οι συμβάσεις υπηρεσιών μαζικής σίτισης που επικαλείται ο προσφέρων προς απόδειξη της εμπειρίας του έχουν περατωθεί ορθά η είναι σε εξέλιξη  με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης /συστατικές επιστολές.
Από τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ που εκτελέστηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τα 3 τελευταία έτη και καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση , θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ο αποδέκτης , η διάρκεια παροχής , ο αριθμός σιτιζομένων .
Όποιος δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις  είναι υπό ποινή αποκλεισμού.
ιδ) προσήκουσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ισούται με το 2% της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.) δηλαδή ποσού οκτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εξήντα  λεπτών (873,60 ευρώ).

 1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφημένη από τον προσφέροντα Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
 3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (ισούται με το 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.), η οποία παραμένει στον Οργανισμό. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
 4. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι νόμιμες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 9: Δημοσίευση
 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψή της θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα  «ΘΑΡΡΟΣ»  (η οποία θα πληρωθεί από τον ανάδοχο), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Άρθρο 10: διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
 

 • του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
 • του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 • το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 • την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.

     ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις