Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ"

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Οιχαλίας θα προβεί, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr για την επιλογή μελών επιτροπής ( τακτικών και αναπληρωματικών ) της παρ.8α του άρθ. 221 του Ν4412/2016,διαγωνισμού έργου.
Η ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.),κατηγορίας ΠΕ η ΤΕ,. με εμπειρία ,τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: ««Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες» Δήμου Οιχαλίας.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ημέρα Πέμπτη την 4η/10/2018 και ώρα 12.00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).
Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο παρακάτω αρχείο : ανακοινωση-κληρωσης ΜΗΜΕΔ_signed

Πρόσφατες αναρτήσεις