Διενέργεια της προμήθειας υλικών για «Μέσα ατομικής προστασίας».