Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Έγινε η ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"

Σας ενημερώνουμε ότι στις 05-07-2017 έγινε η ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου http://ppel.gov.gr//, επίσης αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ : Ω8237Λ1-7Κ8 και συμπεριλαμβάνεστε στους δικαιούχους/εν δυνάμει δικαιούχους/απορριπτόμενους.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής σας αίτησης ένταξης από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχατε υποβάλλει την αίτηση ένταξής σας.
Σας επισημαίνουμε επίσης :
1) Το δικαίωμά σας εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης και εφόσον δεν επιθυμείτε την ένταξή σας στο μέτρο, να υποβάλλετε ενυπόγραφατο το σχετικό έντυπο- αίτηση μη αποδοχής της ένταξης στη ΔΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ώστε να μην ενταχθείτε στο μέτρο και να μην σας καταβληθεί η πρώτη δόση.
2) Τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένσταση) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 κατά της Απόφασης ανάρτησης των πινάκων αξιολόγησης(όχι μόνο των απορριπτόμενων). Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα (αιτιολογώντας την ένσταση και επισυνάπτοντας υποστηρικτικά δικαιολογητικά), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ανάρτησης των πινάκων αξιολόγησης.. Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να προσβάλετε το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνείτε (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, ποσό ενίσχυσης).
Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από εσάς ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στη ΔΑΟΚ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.
3) Την υποχρέωσή σας, ως εν δυνάμει δικαιούχος, προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία της απόφασης ανάρτησης των πινάκων, ήτοι
α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.
β. Την αναστολή του επιδόματος ανεργίας.
γ. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2016 ως μισθωμένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια

Πρόσφατες αναρτήσεις