Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου ΟΙΧΑΛΙΑΣ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΩΝ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης του Δήμου ΟΙΧΑΛΙΑΣ μετά από την ανάλυσή του κι επικύρωσε την ορθότητα των στοχεύσεων του σχεδιασμού στα πλαίσια του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ. Συνεπώς ο Δήμος κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της οργάνωσης των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος και την ένταξή του σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και προγράμματα χρηματοδότησης.
Το τελευταίο βήμα για τη συγκεκριμένη επιτυχία είχε γίνει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 όπου σε  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας, ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ, το Σχέδιο Δράσης για τη Αειφόρο διαχείρισης Ενέργειας, το οποίο είχε επιμεληθεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την εταιρία DATAGRID και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας αποτελεί μια αναλυτική μελέτη δράσεων που εντάσσονται στον προγραμματισμό του Δήμου ώστε να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε βάθος χρόνου. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο Δήμος να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ» αλλά κι επιπλέον αποτελεί κι ένα επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου για τα έργα που πρόκειται να κάνει σε αυτό τον τομέα.
Η ένταξη του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων, θα ενισχύσει την προσπάθειά του για διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς αναβαθμίζεται η διαπραγματευτική ισχύς του κι επιπλέον αποκτά πρόσβαση σε κονδύλια που κατευθύνονται σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον ο Δήμος αποδεικνύει ότι βρίσκεται στην πρωτοκαθεδρία της προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος σε συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με άλλους Ευρωπαϊκούς Δήμους.
Επόμενο βήμα θα είναι η υποβολή έκθεσης παρακολούθησης το 2020 ώστε να επιβεβαιωθεί η επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%, μέσω της υλοποίησης των δράσεων που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης.