Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 10/2023  Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΨΣΔΒΩΞ4-ΨΗΟ) του Δήμου Οιχαλίας η:

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Φορέας χρηματοδότησης του ανωτέρω σχεδίου είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, σε εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9.12.2020), έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί ακόμα η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και η κατάταξή τους γίνεται σε μια από τις κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του Ν. 4759/2020.

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο αυτού, καταγράφηκαν στον οικισμό Δωρίου 8 χώροι, στους οικισμούς Μελιγαλά και Σκάλας 5 χώροι και στον οικισμό Κατσαρού 4 χώροι, των οποίων δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση, και διαθέτουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια.

Εν συνεχεία, οι χώροι αυτοί κατηγοριοποιήθηκαν, ομαδοποιήθηκαν και ιεραρχήθηκαν βάσει του βαθμού αναγκαιότητας απόκτησής τους.

Σύμφωνα, με την ανωτέρω καταγραφή, η συνολική έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων που δεν έχουν μέχρι σήμερα απαλλοτριωθεί από τον Δήμο ανέρχεται στα 48,67 στρ. Από αυτά και με βάση την ιεράρχηση αναγκαιότητας (Κατηγορίες 4 & 5), καταγράφονται 6,66 στρ. ως μεγάλης αναγκαιότητας/προτεραιότητας, με την μεγαλύτερη βαθμολόγηση.

Η καταγραφή των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και η εξασφάλισή τους μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου θα συμβάλει στην προώθηση του χωρικού σχεδιασμού και στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλεως.